Xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam

Khám phá
Rate this post

1. Với dã tâm đen tối và cái nhìn thâm độc, các thế lực thù địch cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá khôn ngoan khi coi vấn đề xây dựng Đảng là vấn đề then chốt, nhưng đó chỉ là một“ cú sốc ”, một tay vá vai gấu”. Tình hình này tất yếu sẽ dẫn đến sự tan vỡ, tan rã của Đảng. “Đó là việc làm bình thường trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vậy mà mỗi khi Đảng ta xử lý kỷ luật một số cán bộ cao cấp trong bộ máy của Đảng và Nhà nước là có vi phạm. một số đài, báo nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam như BBC, RFA, RFI, VOA … và các trang mạng xã hội phản động, nhất là Việt Tân luôn xuyên tạc rằng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam là “thanh trừng” bè phái ”hay“ hiệu quả không thể cao khi đứng ngoài cuộc chống suy thoái ”, cho rằng việc xử lý cán bộ vi phạm nhằm“ tăng cường sức mạnh của khối nội bộ, tuyệt đối hóa quyền lực của Đảng ”. “, v.v … Thực ra, những nhận định này là sai lệch, lệch lạc vì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên, liên tục của Đảng để” cơ quan Đảng “luôn khỏe mạnh, đủ sức” kháng chiến “. miễn nhiễm ”trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

Lý luận và thực tiễn đều chứng minh một vấn đề có tính nguyên tắc và chiến lược, đó là Đảng phải thường xuyên được xây dựng, chỉnh đốn để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, có năng lực và xứng đáng. xứng đáng đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của đất nước và dân tộc. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác xây dựng, Hội Chữ thập đỏ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngày càng cấp thiết, vì đất đai ngày càng cấp thiết. Nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. Điều đó đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới và vươn tới tầm cao trí tuệ. Đảng phải được xây dựng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đội ngũ cán bộ. Vì vậy, không thể có chuyện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta là chuyện “căng gấu vá vai” như ai đó đã từng rêu rao. Thực tiễn đã chứng minh, càng làm tốt công tác xây dựng và tổ chức công đoàn thì Đảng ta càng vững mạnh, luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động. và của toàn thể nhân dân Việt Nam.

2. Tại sao nói công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc? Điều này đã được xác định ngay từ khi Đảng ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một tất yếu khách quan, gắn liền với sự phát triển và trưởng thành của sự nghiệp cách mạng; Đảng là tổ chức sống trong lòng xã hội, là bộ phận hợp thành của cơ cấu xã hội. Tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ các chức vụ trong Đảng, Nhà nước luôn chịu tác động, tác động của môi trường xã hội cả mặt tốt, mặt tích cực, mặt tiến bộ và mặt xấu. , tiêu cực và lạc hậu.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng phải quan tâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, nếu không làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì “… một đảng bộ và mỗi người, hôm qua vĩ đại, có sức hút lớn, chưa chắc hôm nay và mai sau vẫn được mọi người yêu mến, ca ngợi. của mọi người nếu lòng không còn trong sáng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ”(1) Vì vậy, đối với những cán bộ, đảng viên nắm quyền càng phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng và tổ chức công đoàn không thôi. góp phần vào việc củng cố Đảng ta mà còn là nhu cầu tự hoàn thiện, tự thanh lọc và khẳng định nhân cách của bản thân.Bởi vì, nếu không biết sử dụng hợp lý quyền lực, đặt đúng vị trí thì sẽ vô cùng phá hoại, nhất là khi người nắm quyền bị tha hóa, biến chất, chúng sẽ biến sức mạnh của Đảng, của đất nước, của nhân dân thành đặc quyền, đặc lợi, thành chủ nghĩa cá nhân.

Việc xây dựng và lãnh đạo Đảng Cộng sản là vấn đề thường xuyên trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, nhất là trước những sự kiện, bước ngoặt quan trọng của cách mạng. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng có mối quan hệ biện chứng, trong đó xây dựng là nền tảng, có tác dụng to lớn để thực hiện chỉnh đốn Đảng. Có người cho rằng chỉ cần xây dựng Đảng là đủ, nhưng coi thường việc chỉnh đốn Đảng là điều vô lý, không thể chấp nhận được; Chỉnh đốn Đảng là một mặt rất quan trọng và là điều kiện tất yếu của công cuộc xây dựng. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng có mối liên hệ chặt chẽ, thẩm thấu, ràng buộc và quy định lẫn nhau. Vì vậy, không thể coi trọng và nhấn mạnh mặt này, coi thường, coi thường mặt kia; Hai mặt xây dựng và chấn chỉnh có quan hệ chặt chẽ với nhau, là vấn đề thường xuyên của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tôn chỉ xây dựng, CTĐ là lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm không để Đảng rơi vào độc đoán, chuyên quyền. Đồng thời, trong sinh hoạt Đảng phải thực hiện đúng nguyên tắc tự phê bình và phê bình, vì đó là vũ khí, là quy luật làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, cần thực hiện tốt kỷ luật nghiêm minh, tự giác, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát để giữ gìn sự thống nhất, trong sáng của Đảng. Sự thật này không thể bị bóp méo, sự thật này không thể bị bẻ cong.

3. Đảng ta khẳng định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về một số vấn đề cơ bản, cấp bách về xây dựng Đảng hiện đã được triển khai sâu rộng, quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, càng đi sâu vào công cuộc đổi mới, công tác xây dựng và tổ chức công đoàn càng đặt ra nhiều vấn đề cấp bách, nhất là khi: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. , trong đó có một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện phai nhạt lý tưởng. chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, mưu cầu danh lợi, tư tưởng vị kỷ, bè phái, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô kỷ luật ”(2). Việc giới thiệu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, xây dựng cộng đồng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta, đã bị bác bỏ. bỏ mọi quan điểm xuyên tạc, sai trái về xây dựng và công tác cộng đồng. Thực tiễn chứng minh, kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng và chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất. sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng và tổ chức công đoàn được nâng lên. Qua thực hiện các nghị quyết về xây dựng Công đoàn đã có nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội, có tác dụng cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung. Kết quả này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái mà Đảng ta không xây dựng được và xây dựng tổ chức Đoàn thành công.

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng và tạo dựng sự đồng thuận trong Kết luận số 21-KL / TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh công tác xây dựng, tổ chức công đoàn và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, “Xây dựng và tổ chức công đoàn phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị, phạm vi thực hiện không chỉ đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên mà cả các cơ quan nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức, Mặt trận Tổ quốc. , tổ chức chính trị – xã hội và thành viên, đoàn viên, hội viên ”(3) Đây là những nội dung thể hiện sự phát triển, mở rộng của công tác xây dựng và tổ chức công đoàn đáp ứng điều kiện mới của Đảng ta, là minh chứng bác bỏ tất cả luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và 87.000 đảng viên. Chỉ tính riêng năm đầu tiên của Đại hội 13, năm 2021, cả nước đã khởi tố, điều tra 390 vụ với 1.011 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, trong đó khởi tố nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng. quan trọng và phức tạp “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Như vậy, những người hiểu biết bình thường nhất cũng phải thừa nhận rằng, việc xử lý cán bộ nêu trên thể hiện sự nghiêm minh của Đảng, Nhà nước, kiên quyết xử lý đúng người, đúng tội, không vi phạm pháp luật. đã dùng danh nghĩa chống suy thoái để “thanh trừng bè phái” do ai đó xuyên tạc nhằm hạ uy tín của Đảng. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc hết sức gay gắt, “chặt cành cứu cây”, “kỷ luật ít người cứu được nhiều người”.

Những thành tích đạt được trong công tác xây dựng và tổ chức Công đoàn thời gian qua là niềm tin mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần đề cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng vững chắc đất nước ta ngày càng giàu mạnh.

Đại tá, TS VŨ PHÚ DŨNG (Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)

—————-

(1) Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQGHN, Hà Nội, 2011, tr.672

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Nxb Đại hội Đảng toàn quốc, Hà Nội, 2011, tr.22

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb Đại hội Đảng toàn quốc, Hà Nội, 2021, tr.88

Leave a Reply

Your email address will not be published.