Xử lý thủ tục hành chính không để nhiều tầng, kéo dài, tham nhũng, tiêu cực

Khám phá
Rate this post

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 2416 / UBND-KSTTHC về việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quy trình thu thập hành chính không có nhiều vấn đề, nhưng nó có nhiều tính năng.  1

Hình minh họa. Nguồn: IT

Để đảm bảo hoàn thành phương án phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính đã đề ra trước ngày 5/8/2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện. rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010 / NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Cụ thể, các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND TP rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực mình quản lý, gồm: Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND. Thành phố, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, của các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và cấp huyện. Không rà soát các thủ tục hành chính ngành dọc của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngoài danh mục thủ tục hành chính theo phương án phân cấp đang được Văn phòng Chính phủ rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Các sở, ban, ngành rà soát, cập nhật, tách, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý vào Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội và tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính còn lại, kiến ​​nghị kế hoạch phân cấp, ủy quyền cụ thể.

Trên cơ sở đó, tổng hợp và đề xuất phương án phân cấp, ủy quyền tổng thể về thủ tục hành chính theo một trong các phương án sau:

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố: Điều chỉnh thẩm quyền giải quyết cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đề xuất ủy quyền cho các sở, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện; đề xuất phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: Đề nghị ủy quyền cho Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; đề xuất phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành thành phố: đề xuất phân cấp / ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; đề xuất phân cấp cho cấp huyện hoặc cấp xã.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: đề nghị ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; đề xuất phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

TP Hà Nội đặt ra mục tiêu phân cấp giải quyết thủ tục hành chính cho ít nhất 20% tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP và các sở, ban, ngành thuộc UBND TP, UBND quận, huyện … thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền quyết định là Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quy định.

Việc phân cấp, ủy quyền phải phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc quản lý theo ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ.

Bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, liên tục, không chồng chéo, không bỏ sót trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý nhà nước theo thẩm quyền; thực hiện phân cấp hợp lý giữa Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và ủy quyền theo quy định của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo hướng: cấp cơ sở và những người gần dân nhất sẽ được phân công phụ trách đúng trách nhiệm. giải quyết dứt điểm, không để tình trạng nhiều tầng, kéo dài thời gian giải quyết, nhũng nhiễu, tiêu cực; vừa đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Bảo đảm phân cấp, ủy quyền triệt để, hợp lý từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và phù hợp với khả năng thực hiện của cấp, cơ quan được phân cấp, ủy quyền, bảo đảm hiệu quả. , đáp ứng mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước và hướng tới việc thực hiện thủ tục hành chính không phân biệt địa giới hành chính.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan được phân cấp với cơ quan được phân cấp, thông qua nhiều biện pháp, phương pháp, công cụ phù hợp.

Kịp thời kiến ​​nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan, đơn vị; tiết kiệm thời gian và chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.