Xin ý kiến ​​về 4 vấn đề lớn trong dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Khám phá
Rate this post

Theo chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, sáng 7/9, các đại biểu đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn. vẫn có ý kiến. khác với dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Ông Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến ​​về dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi); Có 162 ý kiến ​​đại biểu Quốc hội phát biểu, thảo luận tại Tổ và Hội trường. Đa số ý kiến ​​tán thành sự cần thiết ban hành Luật Thanh tra (sửa đổi) và cơ bản nhất trí với nhiều nội dung chính của dự thảo Luật.

Ngay sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu ý kiến ​​của các đại biểu Quốc hội. tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật.

Trọng tâm - 4 nhóm vấn đề lớn trong dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) xin ý kiến ​​Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu một số vấn đề lớn trong dự thảo Luật cần xin ý kiến ​​đại biểu Quốc hội chuyên trách.

So với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, dự thảo Luật trình đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này đã được chỉnh lý 87/117 điều (sửa đổi 80 điều về nội dung, 7 điều chỉnh về kỹ thuật văn bản); về bố cục, bổ sung 01 điều và bố trí, sắp xếp lại các điều, mục trong các chương của dự thảo Luật cho hợp lý.

Sau khi Dự thảo Luật được tiếp thu, chỉnh lý đã đạt được sự thống nhất giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo; đáp ứng cơ bản mục đích, quan điểm sửa đổi đã đề ra trong báo cáo của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với định hướng sửa đổi Luật Thanh tra đã được xác định trong Đề án định hướng của Chương trình xây dựng pháp luật. Quốc hội khóa 15.

Đó là, tập trung nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra các bộ, ngành phù hợp với ngành, lĩnh vực phụ trách, phân biệt giữa thanh tra thường xuyên và thanh tra. thường xuyên của cơ quan chủ quản.

Một số vấn đề lớn của dự thảo Luật cần tiếp tục lấy ý kiến ​​các đại biểu Quốc hội chuyên trách: quy định về thanh tra cấp huyện; việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ; Thanh tra; về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và giữa hoạt động thanh tra với hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Về thanh tra huyệnĐa số đại biểu Quốc hội tán thành với dự thảo Luật tiếp tục giữ Thanh tra huyện như hiện nay. Một số ý kiến ​​đề nghị không tổ chức Thanh tra cấp huyện hoặc không thành lập Thanh tra cấp huyện ở một số đơn vị hành chính cấp huyện có quy mô nhỏ, dân số ít, yêu cầu thanh tra không nhiều.

Ông Hoàng Thanh Tùng giải thích, Thanh tra huyện không chỉ thực hiện nhiệm vụ thanh tra mà còn là đầu mối tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác được giao trong các luật, như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. , Luật Phòng, chống tham nhũng. Những bất cập trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện thời gian qua không phải do thiết chế này không còn phù hợp mà do chưa được bố trí đủ nguồn lực. thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc không duy trì Thanh tra huyện tuy giảm số lượng đầu mối nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn cấp huyện, nhất là đối với các địa phương có điều kiện kinh tế. – xã hội phát triển.

Vì vậy, đề nghị tiếp thu ý kiến ​​của đa số đại biểu Quốc hội là giữ Thanh tra huyện trong hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính hiện nay.

Về việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc BộNhiều đại biểu Quốc hội tán thành quy định của dự thảo Luật thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, nhưng đề nghị cần quy định rõ trong Luật về tiêu chí, nguyên tắc thành lập. Một số ý kiến ​​đề nghị không thành lập Tổng Thanh tra Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, vì thành lập mới sẽ phát sinh thêm biên chế, chưa phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ / TW.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế cho rằng, dự thảo Luật quy định việc thành lập Thanh tra các Tổng cục, Cục thuộc Bộ là đáp ứng yêu cầu thực tiễn về tổ chức cơ quan thanh tra chuyên ngành ở một số Tổng cục, Cục. Bộ; tạo cơ sở pháp lý minh bạch cho hoạt động thanh tra chuyên ngành tại các cơ quan này. Việc thành lập Thanh tra các Tổng cục, Cục thuộc Bộ thực chất không làm phát sinh thêm tổ chức, biên chế vì hiện nay các cơ quan này đã có bộ máy, biên chế để thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, đảm bảo đúng quy định. phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ / TW.

Ngoài ra, tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về tiêu chí, nguyên tắc thành lập Thanh tra các Tổng cục, Cục thuộc Bộ theo 3 trường hợp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ. việc thành lập các cơ quan thanh tra cấp Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên quy định thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ trong dự thảo Luật như tờ trình của Chính phủ và ý kiến ​​của nhiều đại biểu Quốc hội.

Đối với Thanh tra SởNhiều đại biểu Quốc hội nhất trí với dự thảo Luật giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Thanh tra sở. Một số ý kiến ​​đề nghị không phân cấp vấn đề này cho UBND tỉnh. Một số ý kiến ​​đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể một số sở, ngành quản lý rộng, quản lý chuyên ngành phức tạp để thành lập Thanh tra Sở để thực hiện thống nhất trong cả nước, còn lại giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. thành lập.

Về nội dung, Thường trực Ủy ban Pháp luật, Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu ý kiến ​​đại biểu Quốc hội để sửa đổi dự thảo Luật theo hướng “Thanh tra sở được thành lập ở một số sở thuộc phạm vi quản lý. .quản lý rộng, yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp theo quy định của Chính phủ hoặc pháp luật, việc thành lập Thanh tra các sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào yêu cầu quản lý và biên chế được giao trên địa bàn.

Việc quy định như vậy không chỉ đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, sự thống nhất tương đối của tổ chức bộ máy thanh tra sở trong phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu quản lý cụ thể của từng địa phương và tổ chức thực hiện. đạt được mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tinh gọn bộ máy. Mặt khác, quy định như vậy sẽ tạo điều kiện cho Chính phủ, chính quyền địa phương chủ động trong việc quyết định cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và giữa hoạt động thanh tra, kiểm tra. Một số ý kiến ​​đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo Luật về nguyên tắc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong quá trình thanh tra; đồng thời đề nghị rà soát, quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan, nhất là cơ quan thanh tra, kiểm toán để tránh chồng chéo, trùng lắp.

Tiếp thu ý kiến ​​góp ý của các vị đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Cơ quan soạn thảo đã rà soát dự thảo Luật để sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Kiểm toán. chính quyền. Theo đó, sửa đổi quy định của dự thảo Luật về: xây dựng, ban hành định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra hàng năm; việc thu thập thông tin, tài liệu để chuẩn bị thanh tra; nguyên tắc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra; phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra; bổ sung quy định về việc sử dụng kết luận thanh tra, kết luận kiểm toán và trách nhiệm của các cơ quan trong việc sử dụng kết luận thanh tra, kiểm toán..

Hoàng Bích – Vân Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published.