Xem xét sửa đổi Luật Thủ đô năm 2023

Khám phá
Rate this post

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ Đảng đoàn Quốc hội xác định tại Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 15 giao Đảng đoàn Quốc hội chủ trì việc sửa đổi Luật Thủ đô và một số luật liên quan theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội, chú trọng chủ động nguồn thu, nhiệm vụ chi. nhằm tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển, bảo đảm nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan sơ kết việc thực hiện 2 nghị quyết: Thí điểm tổ chức bộ máy. mô hình chính quyền đô thị và Thí điểm bố trí các chức danh đại biểu chuyên trách HĐND TP Hà Nội. Sau đó, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm hoàn thành trong quý IV / 2023.

Ủy ban pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thẩm tra, báo cáo kết quả sơ kết việc thực hiện thí điểm nghị quyết với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xem xét sửa đổi Luật Thủ đô năm 2023 ảnh 1

Một đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: TRUNG PHÚ

Với Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, Đảng đoàn Quốc hội yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan sơ kết việc thực hiện. triển khai thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định vào kỳ họp cuối năm 2022; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2025.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra, báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội kết quả sơ kết, tổng kết.

Đáng chú ý, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật Thủ đô và các luật, nghị quyết liên quan. nội dung sửa đổi Luật Thủ đô để làm cơ sở xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, hoàn thành trước ngày 31-12-2023.

Thường trực Ủy ban Pháp luật theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan được giao nghiên cứu, tổng kết Luật Thủ đô để cho ý kiến, giám sát việc thực hiện và bảo đảm chất lượng. đúng tiến độ.

Đồng thời đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuẩn bị đề án xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) bổ sung vào Chương trình. xây dựng luật, pháp lệnh.

Trường hợp các cơ quan hoàn thành việc rà soát, thẩm định sớm hơn thời hạn yêu cầu thì kịp thời báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét hoặc trình Quốc hội xem xét, bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. năm 2023.

Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngay khi Chính phủ có ý kiến. khuyến nghị chính thức về chủ đề này.

Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị nội dung tham gia thẩm tra đề xuất xây dựng dự án. Tòa án Thủ đô (sửa đổi) theo yêu cầu.

Ủy ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án. . Luật trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua, bảo đảm nội dung sửa đổi của Luật Thể chế. đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, xin ý kiến ​​các cơ quan liên quan theo quy định, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến ​​về những nội dung chính sách cụ thể, quan trọng. đột phá, vượt trội của Thủ đô Hà Nội so với quy định hiện hành.

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình. , tiếp thu, chỉnh sửa và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội …

Leave a Reply

Your email address will not be published.