Từ Tân Trào đến Quảng trường Ba Đình lịch sử

Khám phá
Rate this post

Từ căn cứ địa cách mạng Tân Trào (Tuyên Quang) đã quyết định những chủ trương, quyết sách quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng. Trong đó có Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc (tháng 8-1945) phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published.