Tránh sự can thiệp sâu của Nhà nước

Khám phá
Rate this post

Sửa Luật Giá: Tránh can thiệp sâu của Nhà nước - Ảnh 1.

Chỉ xem xét giao thẩm quyền định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với một số hàng hóa, dịch vụ chiến lược, đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và đời sống của nhân dân.

Đây là nội dung tại Nghị quyết số 111 / NQ-CP ngày 30/8/2922 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2022.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm xây dựng dự án Luật Giá (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nguyên tắc quản lý. giá cả theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát mục tiêu, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, tiếp thu và hoàn thiện dự án Luật này. Đây là một dự án luật khó vì giá cả hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế thị trường, nhất là các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu thường biến động nhanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. con người và nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Vì vậy, nhiều chính sách, vấn đề trong dự án Luật cần được nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện trên nhiều yếu tố, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả.

Sửa đổi Luật Giá: Có giải pháp linh hoạt, điều chỉnh kịp thời những vướng mắc phát sinh

Chính phủ thống nhất những nội dung cơ bản của dự án Luật, Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện dự án Luật này, tuân thủ các nguyên tắc, quan điểm và yêu cầu sau:

– Đẩy mạnh phân công, phân cấp trong quản lý, điều hành và hoạt động điều tiết giá theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao giữa Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương để linh hoạt, hiệu quả, kịp thời trong tổ chức thực hiện, gắn với tự chịu trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

– Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật Giá hiện hành; đồng thời tiếp tục kế thừa các quy định đang được triển khai ổn định, khả thi nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành.

– Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa thị trường và quản lý của Nhà nước, tránh để Nhà nước can thiệp sâu vào quy luật cung – cầu, quy luật cạnh tranh và quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. ; nhưng cần có các biện pháp và công cụ điều tiết phù hợp, kịp thời của Nhà nước khi cần thiết, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.

– Có giải pháp linh hoạt trong vận hành để điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tế cuộc sống; đồng thời thiết kế các công cụ ngăn chặn, xử lý nghiêm minh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý giá.

Chỉ xem xét giao thẩm quyền định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với một số hàng hóa, dịch vụ chiến lược, đặc biệt quan trọng.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến ​​của các Thành viên Chính phủ, điều chỉnh một số quy định của dự án Luật theo hướng:

Về thẩm quyền và trách nhiệm định giá, Luật này quy định thẩm quyền định giá hàng hóa, dịch vụ của (1) Bộ, cơ quan ngang Bộ, (2) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chỉ xem xét giao thẩm quyền định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với một số mặt hàng, dịch vụ chiến lược, đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và đời sống của người dân như giá điện. Bộ Tài chính tiếp tục rà soát kỹ các luật chuyên ngành liên quan, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành đánh giá tác động toàn diện, hoàn thiện các quy định về thẩm quyền định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi phân cấp cho các bộ, địa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Về thẩm quyền ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, tiếp tục nghiên cứu phương án quy định các nguyên tắc, tiêu chí, quy trình trong Luật, bảo đảm minh bạch; giao Chính phủ ban hành Danh mục và quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục bảo đảm linh hoạt, kịp thời trong định hướng điều hành kinh tế – xã hội theo cơ chế thị trường.

Rà soát kỹ lưỡng cơ sở pháp lý và thực tiễn của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ được Nhà nước định giá

Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá, bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ đề nghị bổ sung, xóa bỏ Danh mục hiện hành, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành. xem xét kỹ lưỡng cơ sở pháp lý, thực tiễn, đánh giá tác động, các yêu cầu quản lý đối với việc bổ sung hoặc loại bỏ khỏi Danh mục; đánh giá tác động của những thuận lợi, khó khăn, đảm bảo tính khả thi, cắt giảm thủ tục hành chính … (nhất là đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như điện, dịch vụ sử dụng đường bộ, đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, dịch vụ khám chữa bệnh, nhà ở xã hội, công dịch vụ kinh doanh, dịch vụ công cộng …).

Về quỹ bình ổn giá, hoàn thiện các quy định về quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng chiến lược, tác động đến kinh tế vĩ mô, theo nguyên tắc phục vụ sự quản lý, điều tiết giá chung của Nhà nước và giao Chính phủ quy định chi tiết để điều hành linh hoạt. xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Về thỏa thuận giá, tiếp tục quy định về thỏa thuận giá trong Luật Giá (sửa đổi) nhằm điều chỉnh các tình huống phát sinh, có đặc thù doanh nghiệp không thỏa thuận được giá mua, giá bán.

Hoàn thiện quy định về điều kiện vốn điều lệ đối với doanh nghiệp thẩm định giá

Hoàn thiện quy định về điều kiện vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp thẩm định giá hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần cho phù hợp với tính chất của loại hình dịch vụ này.

Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá, các hành vi bị nghiêm cấm, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động thẩm định giá, trích lập phí và lệ phí. quỹ dự phòng rủi ro nghiệp vụ … nhằm quản lý chặt chẽ, tránh tiêu cực, nâng cao chất lượng hoạt động và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp thẩm định giá.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ​​thành viên Chính phủ, tiếp tục hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật Chính phủ. : thẩm quyền, trách nhiệm định giá; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; các hành vi bị cấm; các trường hợp và biện pháp bình ổn giá; Hiệp hội nghề nghiệp về thẩm định giá; kiểm tra, giám sát kết quả thẩm định giá và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm … nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giá của Nhà nước, hoạt động thẩm định giá, bảo đảm minh bạch, khả thi, thống nhất và sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, chủ động phối hợp sớm, chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tài chính trong quá trình hoàn thiện Đề án. cải thiện dự luật này.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến ​​thành viên Chính phủ và các nghị quyết của Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật. , báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khai trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Leave a Reply

Your email address will not be published.