Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp thực hiện dự án

Khám phá
Rate this post

(Xây dựng) – Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị xem xét, tháo gỡ “vướng mắc” trong thủ tục chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng. Chuyển đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020) / NĐ-CP).Quay lại cuối chương cho mình lời chúc vạn sự như ý.
Hình minh họa (Nguồn Internet).

Tại văn bản, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, tại Mẫu số 1 theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 148/2020 / NĐ-CP hướng dẫn các tổ chức kinh tế có “Văn bản số đề nghị chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp ”, trong văn bản nêu rõ tên“ tổ chức đề nghị thực hiện dự án ”. Hiệp hội nhận thấy tại Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP quy định chủ thể là “tổ chức kinh tế” nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp chứ không phải là “chủ sử dụng đất” như Thông tư số 01/2021 / TT- BTNMT đã được quy định.

Theo HoREA, quy định mở tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP) chưa thực hiện được. cho đến nay. Việc triển khai thực hiện chủ yếu do Thông tư số 01/2021 / TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện chưa đồng bộ, thiếu thống nhất.

Cụ thể, Hiệp hội nhận thấy khoản 7 Điều 46 Thông tư số 01/2021 / TT-BTNMT sử dụng từ “người sử dụng đất” là không chính xác và không phù hợp với khoản 3 Điều 16 Nghị định số 43/2014. / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP) sử dụng từ “tổ chức kinh tế” hoặc “Mẫu số 1” tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148 / 2020 / NĐ-CP sử dụng từ “tổ chức đề nghị thực hiện dự án” và việc xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2021 / TT-BTNMT thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để khắc phục “tồn tại” trên, Hiệp hội kiến ​​nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét thay đổi một từ, thay “chủ sử dụng đất” bằng “tổ chức kinh tế” tại Khoản 7 Điều 46 Thông tư số 01/2021 / TT. -BTNMT đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP.

Ngoài ra, HoREA nhận thấy Nghị định 148/2020 / NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/02/2021) được ban hành sau Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) đã đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ nên Thông tư số 01/2021 / TT-BTNMT cần đảm bảo phù hợp với Nghị định 148/2020 / NĐ-CP và Luật Đầu tư năm 2020. Nhưng trên thực tế, việc thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung) bổ sung khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP) đang bị “vướng” do hướng dẫn thực hiện tại khoản 7 Điều 46 Thông tư số 01/2021 / TT-BTNMT chưa thống nhất và không nhất quán.

Cụ thể, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP) chỉ quy định: “3. Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp thì phải có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường… ”và không nêu rõ diện tích đất. . Điều này phải được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Nhưng tại khoản 7 Điều 46 Thông tư số 01/2021 / TT-BTNMT về “xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện” quy định: “7. Xác định diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng đất để nhận chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn của người sử dụng đất. kế hoạch sử dụng.

Hiệp hội nhận thấy, tại thời điểm các “tổ chức kinh tế” xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa có quỹ đất, chưa có dự án nên chưa được “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với các nhà đầu tư đã chưa được công nhận chủ đầu tư nên không thực hiện được thủ tục “chuyển mục đích sử dụng đất” nên không thể thực hiện thủ tục “đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện”.

Văn bản số 2997 / STNMT-QLD ngày 20/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có ý kiến: “Theo quy định tại Khoản 7 Điều 56 Thông tư số 01/2021 / TT-BTNMT nêu trên thì phương án phải được tại chỗ. Đất trước khi sử dụng đã có cơ sở để quyết toán (phê duyệt) nên UBND TP chưa xem xét, giải quyết (trong khi việc đưa dự án đó vào kế hoạch sử dụng đất là không thể thực hiện được) ”.

Như vậy, theo HoREA, khoản 7 Điều 46 Thông tư 01/2021 / TT-BTNMT quy định “diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng trong năm của kế hoạch sử dụng đất cấp huyện” là chưa phù hợp, thiếu nhất quán. Điều này phù hợp với Khoản 3 Điều 16 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2020 / NĐ-CP) và cũng không phù hợp với thực tế.

Do đó, HoREA kiến ​​nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 46 Thông tư 01/2021 / TT-BTNMT về “xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện” để sớm tháo gỡ. “vướng mắc” về việc chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án phi nông nghiệp.

Cụ thể như sau: “7. Xác định Cập nhật diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng đất để nhận chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn của người sử dụng đất và kinh tế. tổ chức sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản được nhận chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.