Tập trung hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) về 10 vấn đề

Khám phá
Rate this post

Đặc biệt, Nghị quyết chỉ rõ, việc sửa đổi Luật Đất đai là nhiệm vụ quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế – xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân; nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm cần tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng, cụ thể hóa các chính sách đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả.

Với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến ​​của các bên liên quan. Các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tập trung hoàn thiện dự án Luật về 10 vấn đề xin ý kiến ​​Chính phủ và các nội dung khác của dự thảo Luật. Bao gồm:

Về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu các dự án có sử dụng đất, cần rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện áp dụng hình thức đấu giá và đấu thầu, phân định rõ các trường hợp được áp dụng hai hình thức này, đảm bảo tính minh bạch, khả thi và thuận lợi trong quá trình thực hiện.

2- Về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất, cần quy định cụ thể trong Luật các tiêu chí, điều kiện đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội, tránh tình trạng lạm dụng đất đai. thu hồi đất, bảo đảm đúng Hiến pháp về quyền lợi chính đáng của người dân.

3- Về việc mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, thống nhất mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Quy định này phù hợp với Nghị quyết 18-NQ / TW và bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ tác động và xác định hạn mức bảo lãnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta.

4- Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng đất trồng lúa đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, việc mở rộng cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp. sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa là nội dung lớn, nhạy cảm, cần đánh giá kỹ tác động của quy định này; Cần quy định cơ chế và điều kiện chặt chẽ, bảo đảm nông dân có đất sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

5- Về việc thành lập quỹ hỗ trợ người bị thu hồi đất, hạn chế khả năng lao động, Chính phủ cho rằng đây là chính sách nhân văn. Tuy nhiên, cần tiếp tục xem xét theo hướng chỉ quy định các nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ trong Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết các chính sách hỗ trợ cụ thể.

6- Về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp phải dành một tỷ lệ diện tích đất để Nhà nước thực hiện các chính sách về đất đai. Chủ đầu tư phải dành quỹ đất để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê đất, cơ sở phải di dời do ô nhiễm. ô nhiễm môi trường, các chính sách hỗ trợ khác của nhà nước… là cần thiết. Tuy nhiên, cần giao cho địa phương chủ động xác định cách hỗ trợ cho đối tượng này phù hợp với thực tế của từng địa phương, đồng thời cần nghiên cứu quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chí, quy trình phù hợp. phù hợp, không rườm rà để doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất này một cách công khai, minh bạch, tránh cơ chế “xin – cho”.

7-Về việc cho phép chuyển nhượng và thế chấp “quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm”, quy định này nhằm phát triển thị trường quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy các nhà đầu tư. lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hàng năm phù hợp với quan điểm của Nghị quyết số 18-NQ / TW. Tuy nhiên, cần quy định chặt chẽ các điều kiện để tránh trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước lợi dụng chính sách này để thế chấp, chuyển nhượng kiếm lời.

8- Về cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị, nhà ở thương mại, nội dung này đã được nêu trong Nghị quyết số 18-NQ / TW. Tuy nhiên, tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ / TW chủ yếu là thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu các dự án có sử dụng đất. Đây là vấn đề còn nhiều ý kiến ​​khác nhau, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng tiếp tục đánh giá tác động để hoàn thiện nội dung này. Bên cạnh đó, đối với trường hợp dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại vừa thu hồi đất vừa phải chuyển nhượng thì cần có quy định cụ thể về thời điểm thu hồi đất. khi nào thì thực hiện chuyển khoản; đồng thời giải quyết đồng bộ các vướng mắc từ thực tiễn liên quan đến chế độ sử dụng đất đối với bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, văn phòng …

9-Về tiếp cận đất đai của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến an ninh, quốc phòng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Về xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm rõ, hoàn thiện nội dung này để đảm bảo tính kế thừa các quy định hiện hành, phù hợp, không vướng mắc về tiếp cận nhà đất. của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

10- Về giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản, đa số thành viên Chính phủ tán thành với dự thảo Luật, tránh tạo thêm khâu trung gian, phát sinh chi phí, tác động tiêu cực đến quyền sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư. Đồng thời, cần nghiên cứu các quy định để hạn chế phát sinh tiêu cực trong lĩnh vực bất động sản trong thời gian qua. Nội dung này cần phù hợp với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Chính phủ cũng chỉ đạo, về việc hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất, cần làm rõ chức năng của Tổ chức phát triển quỹ đất và chức năng của Ngân hàng. cho thuê đất nông nghiệp trong việc tạo lập và cung cấp quỹ đất cho nhà đầu tư. Xem xét hợp nhất hai tổ chức trên thành một và giao Chính phủ quy định, dứt khoát không quy định cụ thể hóa tổ chức bộ máy trong Luật. Nguồn vốn của Quỹ phát triển đất thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ vấn đề này.

Nghị quyết nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo, hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội; Những vấn đề quan trọng, nội dung mới, phức tạp mà Nghị quyết 18-NQ / TW chưa có chủ trương cần nghiên cứu kỹ, phối hợp với các cơ quan liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình Quốc hội xem xét. , thông qua dự án Luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.