Sửa đổi Luật Thủ đô, ban hành chính sách đột phá cho Hà Nội

Khám phá
Rate this post

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ / TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội..
Một góc phố Trịnh Công Sơn (Hà Nội) – không gian đi bộ ngày cuối tuần của người dân Thủ đô.

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ / TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn. đến năm 2045.

Nghị quyết số 15-NQ / TW của Bộ Chính trị giao “Đảng đoàn Quốc hội chủ trì việc sửa đổi Luật Thủ đô và một số luật liên quan theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội, chú trọng sự chủ động. về nguồn thu, nhiệm vụ chi nhằm ưu tiên hơn nữa nguồn lực đầu tư phát triển, bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ này, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan sơ kết việc thực hiện các nghị quyết thí điểm của Quốc hội, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hội đồng xem xét, quyết định đảm bảo hoàn thành trong quý IV / 2023.

Các nghị quyết thí điểm gồm Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 97/2019 / QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội) và Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chuyên trách. (Nghị quyết số 160/2021 / QH14 ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Quốc hội).

Giao Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra, báo cáo kết quả sơ kết việc thực hiện thí điểm nghị quyết với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. ngày hội.

Về Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 115/2020 / QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội), Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ. chỉ đạo các cơ quan liên quan sơ kết việc thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2022; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2025.

Giao Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra, báo cáo kết quả sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách. chính sách tài chính – ngân sách đặc thù của thành phố Hà Nội với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ cũng được yêu cầu chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật Thủ đô và các luật, nghị quyết liên quan, kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Luật. đô la để làm cơ sở xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, hoàn thành trước ngày 31-12-2023.

Kế hoạch nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua. sửa đổi Luật Thể chế đầy đủ, kịp thời các yêu cầu tại Nghị quyết số 15-NQ / TW của Bộ Chính trị, xin ý kiến ​​các cơ quan liên quan phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo xin ý kiến ​​Bộ Chính trị về những nội dung cụ thể, đột phá, các nội dung chính sách ưu việt đối với Thủ đô Hà Nội so với quy định hiện hành.

Sau khi không được Quốc hội thông qua năm 2011 như dự kiến, năm 2012 Luật Thủ đô đã được thông qua và có hiệu lực từ giữa năm 2013.

Sau 9 năm thi hành, nhiều quy định trong Luật Thủ đô được cho là vẫn chưa khả thi, khó đi vào cuộc sống, trong đó có chính sách trọng dụng nhân tài.

Các vấn đề lớn như chính quyền thành phố; Đặc thù tài chính – ngân sách thành phố và quản lý đô thị, dân cư đô thị … cũng được cho là cần phải sửa đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Tại phương án, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu, lấy ý kiến ​​chuyên gia để đề xuất với Ban cán sự đảng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền giải pháp khắc phục. Luật, cơ chế, chính sách cần được thể chế hóa trong Luật Thủ đô và các văn bản khác có liên quan cùng với các điều kiện cần thiết để bảo đảm thi hành Luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.