Nhiều vấn đề xảy ra vì đất

Khám phá
Rate this post

Sáng nay 21/7, tại Tòa nhà Quốc hội, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội và được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố. đường phố khắp cả nước.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự, chỉ đạo và phát biểu kết luận hội nghị; Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban Đảng, đoàn thể Trung ương.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt chủ đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tạo động lực phát triển nước ta trở thành nước có thu nhập cao đất nước ”tại Nghị quyết số 18-NQ / TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương nhằm quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân nhằm thực hiện tốt Nghị quyết quan trọng này.

Thủ tướng cho biết, tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kết quả tổng kết 10 năm. thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đã dành nhiều thời gian thảo luận dân chủ, thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao ”.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ ra những nội dung trong Nghị quyết 18: Thứ nhất, yếu tố cơ bản làm cơ sở để xây dựng và hoàn thiện thể chế đất đai; Thứ hai, việc cấp bách tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai; Thứ ba, quan điểm, mục tiêu; Thứ tư, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Về yếu tố nền tảng làm cơ sở để xây dựng và hoàn thiện thể chế đất đai, Thủ tướng nhấn mạnh, trên cơ sở Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển trong năm). 2011), chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng ta đã và đang phấn đấu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa trên cơ sở các nền tảng: Kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tổng hợp với sức mạnh thời đại. Để xây dựng những nền tảng này, chúng ta phải lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; phát huy nhân tố con người Việt Nam về trí tuệ, tài năng, phẩm chất, đạo đức và các năng lực khác; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng khẳng định, chúng ta đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, đủ sức chống chọi với những biến động bên ngoài và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, thực chất và hiệu quả. Lấy nội lực làm cơ bản, quyết định lâu dài, ngoại lực là quan trọng, mang tính đột phá. Đẩy mạnh đổi mới kinh tế theo ba trụ cột chính: Xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, phát triển kinh tế nhiều thành phần và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chu chuyển.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường về kinh tế, chính trị, xã hội. Vì vậy, trong thực tiễn quá trình quản lý và sử dụng đất đai ở nước ta cùng với những yếu tố cơ bản nêu trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách kịp thời. tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả đất đai, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, nó sẽ trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Đây là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai, liên quan đến tôn giáo, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng, Thủ tướng nhấn mạnh. lợi ích quốc tế, nhưng không và cũng không.

“Thực tiễn cho thấy, giàu cũng vì đất, nghèo cũng vì đất, đoàn kết cũng có, chia rẽ nội bộ cũng vì đất, thậm chí có những vụ oan sai liên quan đến đất đai. Đây là vấn đề nan giải. và phức tạp nên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, không cầu toàn, không nóng vội, kiên định, kiên quyết mà rất mềm dẻo, linh hoạt, bám sát thực tiễn, đi từ thực tế, tôn trọng thực tế khách quan. thực tiễn, triển khai có hiệu quả, đa số đồng tình, tiếp tục đưa vào chủ trương, cơ sở đó luật hóa, cái gì chưa chín thì chưa rõ, nhưng trên thực tế thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước mở rộng. , với tinh thần không cầu toàn, nóng vội ”- Thủ tướng nhấn mạnh. .

Về quan điểm, mục tiêu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 5 điểm. Đặc biệt, Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về đất đai, đó là: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý. Trong đó, Nhà nước thực hiện các quyền của chủ sở hữu thông qua quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; các quyết định chính sách nhằm điều tiết phần giá trị gia tăng từ đất không do người sử dụng đất tạo ra.

Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý, sử dụng đất đai phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; Người dân được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận và sử dụng đất công bằng, công khai, hiệu quả và bền vững.

Nghị quyết nêu rõ “Quyền sử dụng đất là loại tài sản, hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ, phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có chính sách phù hợp với từng đối tượng và loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng và phát huy tối đa giá trị tài nguyên đất; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện về đất đai, đầu cơ, sử dụng đất lãng phí.

Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Hiện đại hóa công tác quản lý đất đai và dịch vụ công. Củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý đất đai tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tập trung, đồng bộ, thống nhất. Nâng cao vai trò, năng lực của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai. Đất đai phải được điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, định lượng và hạch toán đầy đủ vào nền kinh tế; được quy hoạch sử dụng hiệu quả, hợp lý, có tầm nhìn dài hạn, hài hòa lợi ích giữa các thế hệ, các vùng, miền, giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển giáo dục, văn hóa, thể thao; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Giải quyết tốt những bất cập, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai do lịch sử để lại và yêu cầu mới của

Nghị quyết khẳng định quan điểm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện. chính sách và pháp luật về đất đai.

Căn cứ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Đại hội 13 của Đảng đề ra; Bám sát các quan điểm chỉ đạo như đã trình bày ở trên, Nghị quyết đã xác định 3 mục tiêu tổng quát và 6 mục tiêu cụ thể.

Về mục tiêu tổng quát, Thủ tướng nêu 3 mục tiêu cụ thể là hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, sử dụng đất đai đồng bộ, phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. . Thứ hai, về tài nguyên đất: Tài nguyên đất được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững và hiệu quả nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Thứ ba, về thị trường: Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất hợp lý, công bằng và hiệu quả.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nêu 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết 18 và quá trình thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published.