Nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến ​​xác đáng nhất có thể để hoàn thiện dự án Luật

Khám phá
Rate this post

Theo đó, tại Công văn số 805 / CĐ-TTg về việc tăng cường công tác xây dựng pháp luật; hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phối hợp chặt chẽ với các cơ quan. các cơ quan của Đảng, Quốc hội và các bộ, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến ​​rộng rãi. của các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu tác động của chính sách; chủ động thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các đề xuất chính sách, tạo sự đồng thuận của xã hội và nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đặc biệt, trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu để tiếp thu nhiều ý kiến ​​xác đáng nhất có thể; Trường hợp còn có ý kiến ​​khác nhau, các Bộ trưởng trực tiếp trao đổi để thống nhất trước khi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Quy chế làm việc của Chính phủ.

Hiện mình đang làm đồ án mừng tuổi 1.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát nhiệm vụ xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao năm 2022, chủ động đề xuất nội dung báo cáo Chính phủ. trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào chương trình hội nghị xây dựng pháp luật hàng tháng từ nay đến hết năm 2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Về công tác chuẩn bị, trình các dự án Luật tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương , Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các cơ quan ban ngành. các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến ​​tại Kỳ họp thứ 4.

Các dự án luật gồm: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Dự án Luật Giá (sửa đổi), Dự án Luật Phòng chống tố tụng dân sự, Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (Quốc hội cho ý kiến ​​và thông qua tại kỳ họp) và các dự án Luật khác (nếu có).

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ khẩn trương tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến ​​của các đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội làm việc chuyên trách, phối hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các cơ quan hữu quan, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, trình Chính phủ cho ý kiến, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Cụ thể: dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện, dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Theo Thủ tướng, các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 là những dự án luật quan trọng, có nội dung phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng, tác động lớn. Dư luận Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm, vì vậy, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo các dự án Luật này và các bộ, cơ quan liên quan hết sức quan tâm, chỉ đạo hoàn thiện các dự án Luật, đảm bảo trình dự án Luật. hồ sơ đúng quy định; chủ động trao đổi, làm việc với các cơ quan của Quốc hội để tạo sự đồng thuận; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát sinh, đảm bảo đúng chương trình công tác kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published.