Nghệ An quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII

Khám phá
Rate this postĐ / c Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy. Trên tinh thần kế thừa và phát triển những nội dung chủ yếu, những thành tựu cơ bản, gắn với yêu cầu cao hơn của thời kỳ phát triển mới, Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị nhấn mạnh: bất kể trong hoàn cảnh nào. Trong mọi điều kiện, phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân.Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Những nội dung được nhấn mạnh và có tầm quan trọng đặc biệt trong Nghị quyết là: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đây là nhiệm vụ hàng đầu, là nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng CAND.Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Nghệ An quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng với đó, cần ưu tiên nguồn lực xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội. xã hội trong thời kỳ mới. Nghị quyết tiếp tục khẳng định Công an nhân dân là “Lá chắn”, “Bảo kiếm” bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. quyết tâm đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.Các đồng chí Thường trực, Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu tổng quát là: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mang tính dân tộc và tinh thần dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức bộ máy tập trung, thống nhất, đi vào chiều sâu, thông suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, công nghệ hiện đại.Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết này đặt ra các nhóm vấn đề gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong Lực lượng Công an nhân dân; Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo hướng “Bộ, tỉnh, huyện vững mạnh toàn diện, xã cơ sở”; Đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận Công an nhân dân; Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của Công an nhân dân; Đảm bảo tiềm lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; Đẩy mạnh xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và tình hình mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.