Ngành Thuế tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao hiệu quả hệ thống thuế

Khám phá
Rate this post

(TBTCO) – Tổng cục Thuế đã phê duyệt “Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026”, theo đó, giai đoạn 2022 – 2026, ngành thuế đặt mục tiêu tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp. hưởng lương nhà nước. Đây là bước thực hiện kịp thời Nghị quyết số 39-NQ / TW của Bộ Chính trị về tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Biên chế trả lương đã giảm 16,8%

Tổng cục Thuế cho biết, tổng số biên chế thuế tính đến ngày 31/3/2022 đã giảm 16,8% so với biên chế được giao năm 2015. Riêng giai đoạn 2016 – 2021, tổng số biên chế giảm do Tổng cục Cục thuế. (bao gồm cả người nghỉ hưu, thôi việc và tinh giản biên chế) là 9.696 người, bằng 22,72% số lượng xử lý năm 2016 được giao.

Ngành Thuế tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao hiệu quả hệ thống thuế
Cục Thuế tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Ảnh: TN

Tổng cục Thuế cho biết, việc tinh giản biên chế đã cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; thu hút người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong cơ quan thuế các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống thuế; tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Nhiều công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện đưa ra khỏi bộ máy nhà nước

Quá trình tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành. Nhiều công chức, viên chức và người lao động không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất đã bị đưa ra khỏi bộ máy nhà nước. Chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyển biến tích cực.

Có được kết quả trên là do hệ thống thuế các cấp đã thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện tinh giản biên chế; đồng thời thực hiện đồng bộ với các giải pháp trong đề án và phương án tinh giản biên chế của ngành. Vì vậy, kết quả thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay của Tổng cục Thuế đạt kết quả tốt.

Trong quá trình triển khai, ngành thuế cũng đã thực sự đoàn kết trong cơ quan, không để phát sinh khiếu kiện khi tiến hành sắp xếp lại các chi cục thuế; qua đó không để xảy ra xáo trộn, ách tắc, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Giai đoạn 2022 – 2026, tiếp tục giảm 10% biên chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện tinh giản biên chế còn một số hạn chế như: chỉ tiêu thống nhất giảm 10% biên chế cho tất cả các cơ quan, đơn vị là chưa phù hợp. trong khi chức năng nhiệm vụ, khối lượng công việc ở nhiều đơn vị lại tăng lên. Vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thừa ở một số cơ quan, đơn vị. Việc thu hút thêm người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước đang gặp khó khăn do hệ thống tiền lương chưa đáp ứng yêu cầu, bộ máy còn cồng kềnh nên khó tăng lương cho cán bộ. .

Ngành Thuế tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao hiệu quả hệ thống thuế
Bộ phận một cửa Cục Thuế Ninh Bình hỗ trợ người nộp thuế các thủ tục về thuế. Ảnh: TN

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hiện nay, Tổng cục Thuế đã phê duyệt “Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026”. Theo đó, mục tiêu cơ bản của giai đoạn này là không tăng số lượng cán bộ, công chức và giảm ít nhất 10% biên chế sự nghiệp thuộc ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Để đạt được mục tiêu đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu, toàn hệ thống thuế từ Trung ương đến địa phương cần thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm tinh giản biên chế nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động. của cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện đồng bộ các hoạt động cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức hợp lý để xác định biên chế phù hợp.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế.

Tổng cục Thuế giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý gắn với chế độ tiền lương để khuyến khích mọi người làm việc tốt, hiệu quả.

Việc tinh giản biên chế cần đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, thái độ, tác phong của cán bộ thuế đối với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Đặc biệt, việc thực hiện tinh giản biên chế cần có trọng tâm, trọng điểm, không ngang tầm và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Quá trình thực hiện tinh giản biên chế phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và sự giám sát của các tổ chức đoàn thể theo nguyên tắc khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. minh bạch và đảm bảo thanh toán các chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng cần hoàn thiện hệ thống, tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức theo hướng chú trọng phẩm chất, trình độ, năng lực. Mỗi tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải ghi rõ ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo hướng đề cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, xem xét, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công tác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.