Nâng cao hiệu quả đánh giá tác động đa dạng sinh học

Khám phá
Rate this post

Đánh giá tác động đa dạng sinh học trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của các dự án được coi là cần thiết và cần được đẩy mạnh nhằm bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở Việt Nam. Nam giới.

1.jpg
Việt Nam là quốc gia có đa dạng sinh học cao

Việt Nam được công nhận là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học (ĐDSH) cao và đứng thứ 16 trên thế giới. Đa dạng sinh học của Việt Nam thể hiện ở sự đa dạng của các hệ sinh thái tự nhiên, các loài sinh vật, nguồn gen phong phú và đặc hữu.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của đa dạng sinh học và vai trò của nó trong việc duy trì sự phát triển bền vững của đời sống, sinh kế và kinh tế, thời gian qua, Việt Nam đã đưa vào các văn bản Luật quy định bắt buộc các dự án đầu tư có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường và một số dự án đầu tư có rủi ro tác động xấu đến môi trường phải đánh giá tác động đa dạng sinh học. Nội dung yêu cầu đã được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 08/2022 / NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và Thông tư số 02/2022 / TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022.

Đánh giá tác động đa dạng sinh học nhằm xác định các yếu tố đa dạng sinh học trong các giai đoạn thực hiện nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến đa dạng sinh học và thúc đẩy các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học. đa dạng sinh học, sử dụng bền vững và chia sẻ công bằng các lợi ích từ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện các dự án ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng quy định nội dung báo cáo ĐTM phải xác định, đánh giá hệ động thực vật, xem xét mối quan hệ giữa sinh vật và hệ sinh thái. Đánh giá mức độ tác động của đa dạng sinh học đến khu vực, đến hệ sinh thái, hiện trạng sử dụng và can thiệp vào bảo tồn đa dạng sinh học. Đặc biệt, báo cáo ĐTM phải đánh giá, xác định các sự cố môi trường có thể xảy ra; đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo PGS. TS Lê Xuân Cảnh – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam: So với Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Bảo vệ môi trường 2020 có những quy định rõ ràng, minh bạch theo hướng cải cách hành chính, đảm bảo chất lượng công tác thẩm định. Bên cạnh đó, nội dung và chất lượng của các báo cáo đánh giá tác động đa dạng sinh học đã có những bước tiến nhất định. Căn cứ vào quá trình thẩm định báo cáo ĐTM, một số dự án đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau đã phải di dời hoặc không được chấp thuận do không đáp ứng yêu cầu về BD và chuyển đổi diện tích rừng. thiên nhiên. Như vậy, có thể thấy ĐTM trở thành một công cụ hữu ích khi gắn trách nhiệm của chủ dự án với công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tuy nhiên, hiện nay, công tác đánh giá tác động ĐDSH vẫn còn một số hạn chế như chất lượng báo cáo phụ thuộc vào chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, loại dự án, nguồn lực thực hiện, hội đồng. , các cơ quan thẩm định. Có trường hợp quá trình đánh giá tác động đa dạng sinh học chưa dự báo đúng hoặc chưa lường trước được các vấn đề môi trường phức tạp và nhạy cảm của dự án. Việc đầu tư ngân sách cho công tác đánh giá tác động đa dạng sinh học còn hạn chế, chưa đủ kinh phí để xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học.

Cùng với đó, thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học trên phạm vi quốc gia còn phân tán, chưa đầy đủ và thiếu hệ thống. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ dự án và đơn vị tư vấn. Trong nhiều trường hợp, chủ dự án đã ký hợp đồng hoặc ủy thác cho đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá tác động đa dạng sinh học, trong khi trách nhiệm pháp lý về nội dung của báo cáo ĐTM thuộc về chủ dự án.

Ngoài ra, Việt Nam chưa áp dụng hệ thống cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn ĐTM và khoảng 80% đơn vị tư vấn chưa có chuyên gia đa dạng sinh học tham gia.

Để tăng cường hiệu quả đánh giá tác động đa dạng sinh học, theo PGS.TS. TS Lê Xuân Cảnh, trong thời gian tới, Việt Nam cần ban hành hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về đánh giá tác động đa dạng sinh học trong ĐTM để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức xây dựng báo cáo ĐTM và cơ quan có thẩm quyền thẩm định để có cơ sở thực hiện. Ban hành bộ chỉ số đa dạng sinh học quốc gia làm cơ sở cho việc thu thập số liệu, đánh giá hiện trạng và đánh giá tác động thông qua so sánh mức độ thay đổi đa dạng sinh học với hiện trạng trước khi thực hiện Dự án. sự phán xét.

Ngoài ra, cũng quy định cụ thể về nội dung tham vấn cộng đồng về đa dạng sinh học trong báo cáo ĐTM và cách thức thu thập thông tin, kiến ​​thức bản địa về đa dạng sinh học. Hướng dẫn kỹ thuật cụ thể trong giám sát đa dạng sinh học. Mở nhiều lớp tập huấn liên quan đến đánh giá tác động đa dạng sinh học, hướng dẫn cách tiếp cận và các bước lồng ghép đánh giá tác động đa dạng sinh học trong ĐTM, các biện pháp giảm thiểu và quản lý đa dạng sinh học. đa dạng sinh học, nội dung kiểm tra đánh giá tác động đa dạng sinh học lồng ghép trong ĐTM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.