Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ của Quân khu.

Khám phá
Rate this post

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần xây dựng thế trận phòng thủ quân khu ngày càng vững chắc, những năm qua, Đảng ủy, Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo. . , quan điểm của Đảng về quân sự, bảo vệ Tổ quốc; Các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương (Trung ương), Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, nhất là Nghị quyết số 765-NQ / QUTW ngày 20-12-2012 của Ban Chấp hành Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn hai. “giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Công tác huấn luyện luôn được các cấp ủy Đảng, các ngành xác định là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đối với những khâu, nhiệm vụ huấn luyện quan trọng, khó, phức tạp, nguy hiểm, các cấp ủy đều có nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo. Trên cơ sở nghị quyết của lãnh đạo, căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, trong đó xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. , thời gian, biện pháp, phân công, trách nhiệm rõ ràng.

Công tác chuẩn bị huấn luyện được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng, coi đây là một trong những yếu tố quyết định chất lượng huấn luyện. Theo đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, không chỉ đầu năm mà phải thường xuyên trong suốt quá trình đào tạo. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề mới, những mặt còn hạn chế, yếu kém, nhất là về tổ chức, phương pháp đào tạo của đội ngũ cán bộ trực tiếp đào tạo. Qua đào tạo, bồi dưỡng, 100% cán bộ của Quân khu được huấn luyện theo phân cấp, trong đó có hơn 80% đạt khá, giỏi. LLVT Quân khu đã tích cực chuẩn bị hàng nghìn mô hình, học cụ, trang thiết bị huấn luyện; xây dựng hệ thống kế hoạch, soạn thảo giáo án, sổ huấn luyện bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng quy định; tích cực quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hàng trăm thao trường, bãi tập, từng bước đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong điều kiện chiến đấu mới.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu đã tổ chức huấn luyện đủ nội dung, thời gian, quân số theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Cán bộ các cấp quán triệt và thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 kết hợp trong huấn luyện. LLVT Quân khu luôn coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện đêm và trong điều kiện địa hình, thời tiết khó khăn, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến; phù hợp với tổ chức, biên chế, trang thiết bị, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, thể lực và công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện chặt chẽ, khách quan, trung thực, kết quả 100% đạt yêu cầu, 80% khá, giỏi (riêng nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh, binh chủng giỏi). Các cơ quan, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu, nội dung diễn tập các đối tượng với chất lượng, yêu cầu ngày càng cao; thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, nhất là bắn đạn thật, ném lựu đạn và sử dụng vật liệu nổ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường tổ chức hội thi, hội thao các cấp bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các đội tuyển của Quân khu tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức luôn giành thứ hạng cao, đứng đầu toàn quân. Từ năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, Quân khu đã tham gia 78 hội thi, hội thao cấp Bộ, đạt 1 giải đặc biệt, 4 giải xuất sắc, 29 giải nhất, 25 giải nhì, 10 giải ba. Qua các đợt kiểm tra, thủ trưởng, các cơ quan Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao công tác huấn luyện của quân khu.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội. đội. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua, tuyên truyền, xây dựng ý chí, quyết tâm cho bộ đội trong huấn luyện bằng nhiều hình thức. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong huấn luyện. Thường xuyên củng cố, bồi dưỡng, phát triển đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ; không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng các cấp. Chủ động phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cơ quan, đơn vị sử dụng có hiệu quả ngân sách quốc phòng, ngân sách địa phương gắn với phát huy nội lực, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện; bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn hậu cần, tài chính, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăm lo sức khỏe bộ đội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đầy đủ, đồng bộ, chất lượng tốt cho huấn luyện.

Với những thành tích, kết quả đạt được, đến nay, quân khu đã có 53 trung đoàn, lữ đoàn được Bộ Quốc phòng công nhận danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; Trung đoàn và lữ đoàn 4 lần đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 87 lượt cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Đơn vị vững mạnh toàn diện gương mẫu, tiêu biểu”.

Thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ngày càng đòi hỏi cao. Để nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng của Quân khu ngày càng vững chắc, Đảng ủy, LLVT Quân khu 3 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu quán triệt sâu sắc, chặt chẽ. thực hiện chúng. chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ CHQS tỉnh về công tác huấn luyện. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện. Tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất, chống “bệnh thành tích” trong huấn luyện. Không ngừng nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao; thực hiện tốt công tác bảo đảm mọi mặt, phục vụ, bảo đảm cho công tác huấn luyện của LLVT quân khu đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng quân khu vững chắc, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. giao.

Trung tướng NGUYỄN QUANG NGỌC, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.