Luật Đất đai sửa đổi nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp

Khám phá
Rate this post

Dự thảo Luật Đất đai đang được lấy ý kiến ​​rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, ... Ảnh: TL

Dự thảo Luật Đất đai đang được lấy ý kiến ​​rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, … Ảnh: TL


Luật Đất đai đã có nhiều sửa đổi

Đất đai là chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc gắn liền với lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc, là không gian sinh tồn của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. để phát triển đất nước; là tư liệu sản xuất đặc biệt tham gia vào mọi lĩnh vực phát triển kinh tế và đời sống xã hội.

Chính vì vậy mà ông cha ta thường nói: “Sống trên đất, chết ở trên đất”. Trước đây, chúng ta đã có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. Luật đất đai đầu tiên có hiệu lực vào năm 1988. Luật đất đai này thể chế hóa các quy định về đất đai của Hiến pháp năm 1980. Luật Đất đai năm 1987 đã đặt nền móng cho việc quản lý và sử dụng đất đai. đất theo thứ tự.

Ra đời từ những năm đầu của công cuộc đổi mới, Luật Đất đai năm 1987 vẫn mang đậm dấu ấn bao cấp, chưa nói đến vấn đề “giá đất”. Nhà nước giao đất cho tổ chức, cá nhân sử dụng. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm, bỏ hoang thì Nhà nước thu hồi đất.

Hiến pháp năm 1992 thể hiện quan điểm đổi mới về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước. Sau đó, Luật Đất đai năm 1993 ra đời đã thể chế hóa quan điểm đổi mới về quản lý và sử dụng đất đai mà Hiến pháp năm 1992 đã quy định. Năm 1998, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi một điều của Luật Đất đai. Tiếp theo đó, Luật Đất đai đã được bổ sung, sửa đổi vào các năm 2003 và 2013.

Gần 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, phát huy nguồn lực đất đai trong phát triển kinh tế. xã hội. Đặc biệt là việc sử dụng đất có hiệu quả trong phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở tại các đô thị; làm cơ sở và nguồn lực tham gia phát triển thị trường bất động sản; Nguồn thu từ thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất tăng cao đóng góp vào ngân sách của từng địa phương và cả nước …

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng công tác quản lý, sử dụng đất đai vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chưa khai thác hết tài nguyên đất là nguồn nội lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhiều nơi chưa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người bị thu hồi đất, Nhà nước và nhà đầu tư. Các vụ khiếu kiện về đất đai vẫn diễn biến phức tạp, có nơi trở thành điểm nóng về an ninh trật tự xã hội. Vẫn còn “kẽ hở” để một số đối tượng lợi dụng “hô biến” đất công thành đất tư, chuyển nhượng trái phép. Một số phát sinh trong thực tế mà Luật Đất đai 2013 chưa quy định. Đó là những vấn đề cấp bách cần bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện Luật Đất đai.

Cần lên án, phê phán những luận điệu sai trái, xuyên tạc chính sách, pháp luật về đất đai

Dự thảo Luật Đất đai đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến ​​góp ý. Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai, nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức, lắng nghe ý kiến ​​đóng góp của các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế và các tầng lớp nhân dân.

Có thể nói, chúng ta đang mở mọi “kênh” để lắng nghe nhiều ý kiến ​​về dự thảo Luật Đất đai, tiếp thu càng nhiều ý kiến ​​đóng góp xây dựng càng tốt, với mục tiêu cao nhất là Quốc hội. đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi với chất lượng cao. Việc sửa đổi Luật Đất đai là hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Để xóa bỏ tình trạng vô chủ trong sử dụng đất, từng tấc đất phải được sử dụng hợp lý, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường.  Hình minh họa

Để xóa bỏ tình trạng vô chủ trong sử dụng đất, từng tấc đất phải được sử dụng hợp lý, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Hình minh họa


Bao giờ cũng vậy, nhân dịp sửa đổi Luật Đất đai và lấy ý kiến ​​góp ý vào dự thảo, một số thế lực thù địch, cơ hội lại đưa ra luận điệu “cổ hủ”, đòi công hữu hóa đất đai. Họ yêu cầu thay đổi chế độ sở hữu toàn dân về ruộng đất, đòi lại “đất cũ” của nhà nước đã thực hiện chính sách ruộng đất qua các thời kỳ. Họ cũng lợi dụng những vấn đề mới phát sinh còn đang trao đổi, lấy ý kiến ​​để tung tin, lừa gạt người dân nhằm thao túng thị trường bất động sản, tạo “sốt đất” giả, đẩy giá bất động sản lên cao. cao để thu lợi nhuận. Chúng xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những ý kiến ​​này rất lạ lùng, lạc lõng, cần phải lên án mạnh mẽ. Những lập luận đó đi ngược lại sự đóng góp tâm huyết, có trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, những người mong mỏi một Luật Đất đai sửa đổi có chất lượng và hiệu quả để điều chỉnh các quan hệ đất đai, góp phần sử dụng đất có hiệu quả. tài nguyên đất hiệu quả, phục vụ sự phát triển của đất nước.

Từ Hiến pháp năm 1980 đến Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 đều quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý nên chúng ta mới có đất đai như ngày nay. gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc. Các thế hệ người Việt Nam nối tiếp nhau khai phá, khôi phục mảnh đất bằng mồ hôi, xương máu.

Đất đai là chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Quan hệ đất đai của Việt Nam cũng có những đặc điểm riêng ở từng khu vực, đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh, quan hệ đất đai có nhiều xáo trộn, phức tạp. Hơn nữa, chúng ta đang xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, việc hiến pháp đất đai thuộc sở hữu toàn dân là sự lựa chọn tất yếu và khách quan.

Để xoá bỏ tình trạng vô chủ trong sử dụng đất, sử dụng từng tấc đất một cách hợp lý, có hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đến nay trong Luật Đất đai đã cho phép người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, tặng cho, góp vốn của mình như các giao dịch tài sản. Để thực hiện quyền giao dịch này, người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ nhất định đối với nhà nước (như nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất). Trừ trường hợp đặc biệt được Nhà nước giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Luật Đất đai cũng quy định: Nhà nước không thừa nhận việc khai hoang đã giao đất cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách ruộng đất của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, của Chính phủ cách mạng lâm nghiệp và của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. của Việt Nam. Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đến nay, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp và đã thực hiện xong các giao dịch tài chính với nhà nước. Tạo cơ sở pháp lý để người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật, khắc phục tình trạng tranh chấp đất đai.

Vẫn còn nhiều vấn đề cần sửa chữa và bổ sung…

bds3105v1

Luật Đất đai năm 2013 có nhiều nội dung cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình mới. Như bỏ khung giá đất xây dựng bằng giá đất sát với giá đất thị trường để khắc phục tình trạng thất thu, tiêu cực tiền sử dụng đất. Vấn đề bỏ khung giá đất được dư luận ủng hộ. Nhưng vẫn còn nhiều ý kiến ​​khác nhau về cách xác định để giữ giá đất sát thị trường. Vấn đề lớn, phức tạp và có nhiều ý kiến ​​khác nhau, đó cũng là điều bình thường. Các cơ quan có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai tiếp tục lắng nghe, tiếp thu tối đa các ý kiến ​​đóng góp.

Về đấu thầu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thông đồng thầu. Quy định chặt chẽ các trường hợp được chuyển nhượng, thế chấp để khắc phục tình trạng nhà thầu tư nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước mà lợi dụng chính sách này để thế chấp, chuyển nhượng nhằm thu lợi bất chính.

Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội cần quy định tiêu chí cụ thể, tránh việc lợi dụng việc thu hồi đất để xâm hại lợi ích hợp pháp của người dân. Về việc nới hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân cần tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với thực tế ở nước ta.

Việc khuyến khích cho phép tổ chức kinh tế hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận đất trồng lúa, là vấn đề rất “nhạy cảm”, liên quan đến việc đảm bảo cho nông dân có đất. Đối với sản xuất, an ninh trật tự khu vực nông thôn .., cần khảo sát, đánh giá kỹ các tác động xã hội.

Đổi mới nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất, kết nối đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành khác. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo hướng đa dạng hóa các hình thức bồi thường, phù hợp với nhu cầu sử dụng đất và điều kiện của từng địa phương.

Cần sử dụng công cụ thuế điều chỉnh để khắc phục tình trạng đầu cơ vào đất đai. Đánh thuế cao đối với người, tổ chức có nhiều đất với người có nhiều đất chưa đưa vào sử dụng. Xây dựng dữ liệu thông tin về đất đai và cập nhật thường xuyên các biến động về đất đai để quản lý có hiệu quả.

Việc sửa đổi Luật Đất đai phải đồng bộ với các luật khác nhau như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, v.v.

Việc sửa đổi Luật Đất đai lần này phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.