Khắc phục tình trạng cán bộ “lướt sóng”

Khám phá
Rate this post

Dù đúng quy trình, thủ tục nhưng mỗi vị trí chỉ “lướt qua” để làm đẹp cho “lý lịch”, năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý, điều hành cơ sở vật chất thực tế của đội ngũ cán bộ vẫn phải đặt ra câu hỏi.

Thừa nhận có một bộ phận cán bộ “làm lướt”, mới đây, tại Quy định số 80-QĐ / TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đã tăng thêm hai điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ để được ứng cử vào các chức danh cao hơn trước, đó là: Cán bộ được giới thiệu từ nguồn nhân lực tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch vào chức danh tương đương. tương đương trở lên; đối với nhân sự từ nguồn bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đồng thời, cán bộ phải có thời gian giữ chức vụ hiện tại hoặc tương đương ít nhất hai năm (trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn về công tác cán bộ, đó là: Phải biết rõ cán bộ. Biết không theo quan hệ quen biết, họ hàng, anh em, bạn bè mà biết rõ là cần có cách nhìn nhận, đánh giá quá trình học tập, công tác, sở trường, phẩm chất. có đạo đức và năng lực trí tuệ để sắp xếp công việc hợp lý.

Căn cứ Quy định 80, làm như vậy sẽ đảm bảo cho cán bộ đảm nhận chức vụ có thời gian thể hiện năng lực cá nhân, tạo điều kiện để cán bộ cống hiến, sâu sát cơ sở, sâu sát nhân dân, có đủ trình độ lý luận và thực tiễn. mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm nhận. Đồng thời, đây là điều kiện để mỗi cơ quan, đơn vị tự đánh giá, nhìn nhận những ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ.

Để quy chế đi vào cuộc sống, điều quan trọng vẫn là khâu tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Dẫu biết rằng mọi quy định, quyết định không bao quát hết đối tượng, mọi mặt của thực tế, nhưng nếu chúng ta thực hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan, công tâm, quy hoạch, tạo nguồn, phát triển, bồi dưỡng, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. có đạo đức trong sáng và năng lực vượt trội ngay từ nhỏ, không sợ cán bộ chậm phát triển. Ngược lại, nếu không thực hiện nghiêm các quy định, biến “trường hợp đặc biệt” thành số đông, ở đâu cũng “linh hoạt” áp dụng mà không có điều kiện đặc biệt thì công tác cán bộ sẽ bị méo mó. Tuy nhiên, để lựa chọn được những cán bộ tốt phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng còn khó.

Vì vậy, quá trình thực hiện phải hết sức chú trọng phát huy dân chủ trong Đảng, phát huy vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. dịch vụ cao hơn. Đồng thời, cấp trên thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với định kỳ, kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm; xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đảm bảo đồng bộ, thống nhất …

Làm tốt những việc này sẽ khắc phục được tình trạng cán bộ “lướt sóng”, góp phần lựa chọn được những cán bộ đủ phẩm chất, tài năng phục vụ nhân dân, đất nước, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ. và giới thiệu các ứng cử viên; tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay.

DU THANH

Leave a Reply

Your email address will not be published.