Họp Ban Chỉ đạo Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Khám phá
Rate this post

Ngày 29/8/2022, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Ngoại giao.  (Ảnh: Tuấn Anh)
Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao đã họp dưới sự chủ trì của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Quyền Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao, Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã kịp thời đưa ra phương hướng, chủ trương, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ lớn như: tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo số 12-TB / TW, ngày 4/4. 6 năm 2022 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định mới; rà soát tổng thể các quy định, quy trình ở cấp Bộ và của từng cơ quan, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (CQĐD); tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; hoàn thiện và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Về tình hình thực hiện Kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo ngày 28/3/2022, Ban Chỉ đạo, các đơn vị thuộc Bộ, địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, để nâng cao tính chủ động của Thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đang xây dựng quy chế phân công nhiệm vụ của Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo để làm cơ sở Ban Thường vụ. sự tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên.

Về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 11-KH / ĐUB ngày 29/4/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL / TW, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, bí thư cấp ủy trong và ngoài nước “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp”. nghiệp vụ ”của công chức, viên chức trong thi hành công vụ; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm cá nhân, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị, đội ngũ cán bộ.

Thanh tra Bộ đã phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong chương trình bồi dưỡng kiến ​​thức cho gần 350 cán bộ ngoại giao chuẩn bị vào công tác. nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân.

Thời gian qua, để cụ thể hóa chỉ đạo về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, các đơn vị chức năng đã kết hợp hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng; xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2023 theo hướng tăng số lượng cuộc thanh tra đối với các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan nhà nước.

Các đơn vị, cơ quan đã nghiêm túc rà soát, cập nhật các quy định, quy trình xử lý công việc, nhất là chuẩn hóa quy trình công tác trong một số lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng. tham nhũng, tiêu cực. Bộ đã ban hành Kế hoạch và Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 theo định hướng của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức để sớm phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm không để tích tụ thành vi phạm lớn, nghiêm trọng. tăng cường, đồng thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh.

Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, cơ quan chức năng xử lý kịp thời, thỏa đáng các kiến ​​nghị, phản ánh, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo; Các đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh đều được xác minh và xử lý theo đúng quy định.

Để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ mà Cục trưởng đã chỉ đạo, Quyền Chánh Thanh tra Sở Nguyễn Xuân Anh cho rằng cần tập trung kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo và cán bộ cầm cương. cán bộ lãnh đạo, quản lý ở những lĩnh vực, vị trí dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, cần có cơ chế giám sát chéo để ngăn chặn, phát hiện kịp thời những sai phạm ở từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát, chuẩn hóa quy trình công tác trên một số lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, nhất là cập nhật quy chế làm việc của từng đơn vị, cơ quan hành chính.

Đồng tình với báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ, từ thực tiễn vừa qua, các thành viên Ban Chỉ đạo đều cho rằng, trong công tác phòng, chống tham nhũng trước hết phải có quyết tâm chính trị cao và phải được đặt dưới sự lãnh đạo. , sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Cán sự Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Ban Chỉ đạo của Bộ về PCTN; Phải xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài và phải thực hiện bền bỉ, liên tục trên tất cả các đơn vị, lĩnh vực, đồng thời phải xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không xảy ra tham nhũng. “không thể tham nhũng”, “không dám tham nhũng”, “không cần tham nhũng”.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ tiếp tục chuyển biến tích cực, cơ bản đi vào nề nếp, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ … Những kết quả đạt được đã góp phần giữ vững ổn định nội bộ ngành thực hiện tốt. cơ quan đại diện nước ngoài.

Với quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài, thời gian tới cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương, định hướng, quy định, chủ trương mới của Đảng liên quan đến phòng, chống công việc tham nhũng.

Trên cơ sở bám sát các chủ trương, quy định của Đảng, tiếp tục tập trung rà soát, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy định, quy chế, quy trình của Bộ và các đơn vị, cơ quan, nhất là đối với những lĩnh vực, vị trí dễ mắc tham nhũng và tiêu cực.

Bộ trưởng cũng đề nghị nâng cao hiệu quả công tác, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả nắm bắt dư luận xã hội qua các kênh thông tin để phát hiện sớm, từ xa những biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm, không để tích tụ thành sai phạm lớn, nghiêm trọng.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo và sớm hoàn thiện, ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

Trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, theo đó “phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh trong mỗi con người, trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương …”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị cần đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu đơn vị, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở Bộ Ngoại giao, trước hết là ở các đơn vị, cơ sở.

Bộ trưởng cũng mong muốn, mỗi cán bộ ngoại giao dù ở cương vị nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, tận tụy với công việc, với phương châm mỗi nhà ngoại giao trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hiện đại sẽ tạo nên một trong sạch, nền ngoại giao mạnh mẽ, toàn diện và hiện đại.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ) họp phiên thứ 22 …

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ) họp phiên thứ 22 …

Hướng dẫn một số nội dung về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hướng dẫn một số nội dung về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) vừa ban hành Hướng dẫn số 25-HD / BCĐTW về một số …

'Chiến dịch chống tham nhũng và cơ hội đầu tư nước ngoài tại Việt Nam' ‘Chiến dịch chống tham nhũng và cơ hội đầu tư nước ngoài tại Việt Nam’

Đó là tên một bài báo mới của Thạc sĩ Uch Leang, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Nghiên cứu …

Họp Ban Chỉ đạo Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Họp Ban Chỉ đạo Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 28/3, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp …

Leave a Reply

Your email address will not be published.