Hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội kỳ họp thứ 4 khóa XV. Quốc hội

Khám phá
Rate this post

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian qua, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực. nỗ lực, tạo chuyển biến tích cực, được Chính phủ đánh giá cao trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, khắc phục những mâu thuẫn, bất hợp lý trong hệ thống pháp luật. hệ thống pháp lý.

Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau. :

1. Về tăng cường công tác xây dựng pháp luật:

Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ. , trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện, góp ý các dự án luật, đề xuất xây dựng luật theo đúng chủ trương của Đảng và Quốc hội; thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chấp hành nghiêm túc nghị quyết của Chính phủ về các kỳ họp đặc biệt về xây dựng pháp luật, các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39 / NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ; chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung, tiến độ của các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội và các bộ, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể khác. các thành viên Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến ​​rộng rãi của các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, các đối tượng chịu tác động của chính sách; chủ động thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các đề xuất chính sách, tạo sự đồng thuận của xã hội và nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu sâu hơn về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. thu thập càng nhiều ý kiến ​​xác đáng càng tốt; Trường hợp còn có ý kiến ​​khác nhau, các Bộ trưởng trực tiếp trao đổi để thống nhất trước khi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Quy chế làm việc của Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát nhiệm vụ xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao trong năm 2022, chủ động đề xuất những nội dung báo cáo Chính phủ kiến ​​nghị. Thủ tướng Chính phủ đưa vào chương trình kỳ họp lập pháp hàng tháng từ nay đến hết năm 2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2022.

2. Về việc chuẩn bị, trình các dự án Luật tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV:

– Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương tiếp thu ý kiến, kết luận của Thường vụ Quốc hội. Ủy ban, phối hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các cơ quan hữu quan chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến ​​tại Quốc hội. Kỳ họp thứ 4, gồm: dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), dự án Luật Giá (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự, dự thảo Luật Giao dịch điện tử ( sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (Quốc hội cho ý kiến ​​và thông qua tại kỳ họp) và các dự án Luật khác (nếu có).

– Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ khẩn trương tiếp thu kết luận của Ủy ban. Ủy ban thường vụ Quốc hội, ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội làm việc chuyên trách, phối hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, gửi tới Chính phủ cho ý kiến, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4. , bao gồm: dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện, dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi ), dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

– Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện các dự án Luật sau khi có ý kiến ​​chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

– Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chủ động theo dõi, đôn đốc việc hoàn thiện các dự án Luật, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng Thủ tướng Chính phủ giao; theo dõi nội dung các dự án Luật, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát sinh.

– Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 là những dự án luật quan trọng, có nội dung phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng, tác động lớn, được dư luận xã hội quan tâm. Người dân và cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm, vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ trì xây dựng dự án Luật này và các bộ, cơ quan liên quan hết sức quan tâm. , chỉ đạo hoàn thiện các dự án Luật, đảm bảo việc trình hồ sơ dự án Luật đúng quy định; chủ động trao đổi, làm việc với các cơ quan của Quốc hội để tạo sự đồng thuận; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát sinh, đảm bảo đúng chương trình công tác kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ – địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.