Hà Nội sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung đánh giá cán bộ hàng tháng

Khám phá
Rate this post

Theo Quyết định trên, có 9 nhóm nội dung được sửa đổi, bổ sung theo hướng hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác đánh giá cán bộ hàng tháng.

Có nhiều từ nổi tiếng hơn trong danh sách có thể được sử dụng để hiển thị hình ảnh 1

Hình minh họa

Đáng chú ý, nội dung sửa đổi này tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể Thường trực Thành ủy, UBND TP và cá nhân Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP trong công tác đánh giá cán bộ hàng tháng.

Theo đó, về thẩm quyền thẩm định quy định tại Điều 8, thay vì Thường trực Thành ủy ủy quyền cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thì từ nay Bí thư Thành ủy chủ trì cùng tập thể thường trực. của Thành ủy, Thành ủy quyết định phân loại đối với: Trưởng các ban Đảng, Chánh Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố (trên cơ sở nhận xét, đánh giá, kiến ​​nghị xếp loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

Nội dung sửa đổi tương tự như đánh giá, phân loại đối với bí thư quận, huyện, thị ủy (cả bí thư quận, huyện, thị ủy đồng thời là chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã; bí thư; bí thư huyện ủy, đồng chí bí thư thị ủy). trực thuộc Thành ủy).

Ngoài ra, thay vì Chủ tịch UBND TP quyết định phân loại, theo quy định sửa đổi, Chủ tịch UBND TP sẽ chủ trì, cùng tập thể lãnh đạo UBND TP quyết định phân loại đối với người đứng đầu các sở, ngành. , các sở, ban, ngành Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý (trên cơ sở nhận xét, đánh giá, kiến ​​nghị xếp loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

Điều 10 của Quy định 1841-QĐ / TU được sửa đổi, bổ sung với các nội dung cụ thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) với số điểm từ 90 – 100 điểm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại B) từ 70 đến dưới 90 điểm; hoàn thành nhiệm vụ (Loại C) từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; không hoàn thành nhiệm vụ (loại D) đạt dưới 50 điểm.

Đáng chú ý, theo Quy định 3251-QĐ / TU, bí thư cấp ủy trực thuộc Thành ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng. Bộ, công chức, viên chức chính xác, khách quan, công bằng, thực chất giữa các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tương đồng trên các lĩnh vực công tác.

Căn cứ vào đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong tháng để quyết định tỷ lệ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của cá nhân trong cơ quan, đơn vị đó.

Cơ quan, đơn vị và tổ chức, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn vị được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, tỷ lệ cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ 20-25% trên tổng số cán bộ, công chức và công chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cơ quan, đơn vị và tổ chức, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn vị được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, tỷ lệ cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt từ 15-20% trên tổng số CB, CC. công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cơ quan, đơn vị và tổ chức, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn vị được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì tỷ lệ cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không quá 10% tổng số cán bộ, công chức và công chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Cơ quan, đơn vị được đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” sẽ không xem xét đánh giá xếp loại cá nhân ở mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Kết quả đánh giá, phân loại của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải được xem xét gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của cán bộ, công chức, viên chức toàn Thành phố không quá 20% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.