Hà Nội đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022

Khám phá
Rate this post

Yêu cầu TP.HCM đẩy nhanh giải ngân tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 10 / CT-UBND về việc tăng cường thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, thường xuyên, liên tục để thúc đẩy tiến độ thực hiện. dự án và tỷ lệ giải ngân.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố đạt 10.777 tỷ đồng, bằng 21,1% kế hoạch được giao, trong đó cấp Thành phố giải ngân 18,3% kế hoạch và cấp quận, huyện (bao gồm cả vốn từ ngân sách quận, huyện hỗ trợ từ ngân sách thành phố) đạt 23,4% kế hoạch. Đây là tỷ lệ giải ngân thấp, chưa đạt kết quả theo yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, HĐND TP và UBND TP.

Ngoài ra, đối với kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài, theo quy định chỉ giải ngân đến hết ngày 31/12/2022, nhưng đến ngày 30/6/2022, tỷ lệ giải ngân cũng rất thấp: Đối với ngân sách cấp TP. , chỉ giải ngân được 109,3 tỷ đồng, đạt 8,76%. Đối với vốn ngân sách huyện đã giải ngân 342,7 tỷ đồng, đạt 24,33%.

Đầu tư bài bản, bài bản để đưa huyện Đông Anh trở thành thành phố trong tương lai.  (Ảnh: NC)
Hà Nội tăng cường thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 (ảnh minh họa)

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là nhiệm vụ chính trị, cấp bách cần được quan tâm chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm theo đúng chỉ đạo của Ban Điều hành. Thành ủy, HĐND TP trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP, UBND TP.

Tại Chỉ thị, UBND TP yêu cầu, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định từ đầu năm; tăng cường hoạt động quyết liệt, thực chất hơn nữa của 6 Tổ công tác về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thành phố, các chủ đầu tư dự án tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công.

Các đơn vị thực hiện đúng chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng tháng, quý, năm đúng thời gian, nội dung và biểu mẫu quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hàng tháng tổ chức họp giao ban kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư cần tăng cường tổ chức giám sát, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư của Thành phố theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 29/2021 / NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 08/2022 / QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về “Quy định phân công tổ chức theo dõi, thẩm định giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội.

UBND TP giao chủ đầu tư nghiên cứu các giải pháp căn cơ, đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2021 của các dự án được giao (đạt tỷ lệ 100%) theo quy định. quy định của Luật Đầu tư công.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cá nhân liên quan đến dự án. tình hình thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn không đạt trên 90% kế hoạch.

Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND thành phố xử lý trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tổng hợp, tham mưu giải quyết các kiến ​​nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chỉ giới đường đỏ, sớm thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án…

UBND các quận, huyện, thị xã phải nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng tỷ lệ giải ngân cả dự án của thành phố và quận, huyện khi được Thành phố phân cấp mạnh và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Dự án cấp thành phố.

Tại từng đơn vị, phân công lãnh đạo theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những nhiệm vụ vượt thẩm quyền.

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp Thành phố trên địa bàn do các Ban quản lý dự án Thành phố làm chủ đầu tư. Cân đối bố trí ngân sách quận, huyện tương ứng với ngân sách Thành phố để hỗ trợ các mục tiêu của quận, trong đó cân đối bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án được xác định hoàn thành vào năm 2022 theo chỉ đạo của Thành phố. Tuyệt đối không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Các nhà đầu tư nêu cao trách nhiệm và quyết tâm trong việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án, chủ động dự báo những khó khăn, vướng mắc khi lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án.

Lập kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết với Thành phố kết quả giải ngân từng dự án, từng tháng, từng quý và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Thành phố về kết quả giải ngân các dự án, hoàn thành trước ngày 05 tháng này. Tháng 8 năm 2022…

UBND các huyện, thị xã, chủ đầu tư đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án thực hiện “Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp kinh tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2022-2025 và các năm của Thành phố ”để đủ điều kiện xem xét, bố trí vốn ngân sách thành phố tại kỳ họp HĐND thành phố tháng 9/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.