Giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Khám phá
Rate this post

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao tính kịp thời, bài bản của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 25 bằng các chương trình hành động, kế hoạch đến các đơn vị thực hiện. Nhiều kết quả về công tác thanh niên thời kỳ qua đạt khá. Các thiết chế văn hóa được phủ rộng khắp các xã, phường. Nhiều vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, sinh hoạt của thanh niên đã được thành phố giải quyết bằng các chính sách, đề án cụ thể. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng lực lượng thanh niên có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả cụ thể đáng ghi nhận. Thực tế, Thành ủy Cần Thơ đã quan tâm lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt hơn công tác thanh niên so với trước khi có Nghị quyết 25. Thành ủy đã ban hành nhiều chủ trương về công tác thanh niên, tạo điều kiện và cơ hội cho thanh niên. để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, công tác Đoàn, thanh, thiếu niên thành phố có bước phát triển. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, số thanh niên thành niên trong tổ chức Đoàn ngày càng đông, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia công tác thanh niên được khẳng định rõ nét hơn …

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, Thành ủy Cần Thơ cần tiếp tục quan tâm những vấn đề như: Báo cáo cần đánh giá sự chuyển biến tích cực của công tác chi đoàn. những năm trước và sau khi thực hiện Nghị quyết 25; cần tiếp tục thực hiện công tác đánh giá sâu sắc hơn về tình hình thanh niên; tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Đặc biệt, thành phố cần gắn mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng với mục tiêu phát triển thanh niên trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, ngay khi Nghị quyết 25 được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhanh chóng triển khai và xây dựng chương trình hành động. của Hội đồng thành phố. Các cơ quan trong hệ thống chính trị – xã hội, nhất là Thành đoàn đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 25. Thành phố Cần Thơ đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, trong đó lồng ghép Nghị quyết 25 như chương trình, đề án giải quyết việc làm cho người lao động, nghị quyết đào tạo, định cư. việc làm cho bộ đội xuất ngũ, cho đồng bào dân tộc thiểu số. Gần đây, có các chương trình, đề án của Thành ủy về giải quyết các vấn đề xã hội nói chung, nhưng đối tượng quan trọng vẫn là giới trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết thêm, qua thực hiện Nghị quyết 25 đã nâng cao một bước nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thanh niên đối với sự phát triển của đất nước. Các hoạt động chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên… ngày càng được quan tâm và nâng cao chất lượng. Nhiều lĩnh vực đạt cao hơn chỉ tiêu, nhưng cũng có lĩnh vực không đạt chỉ tiêu. Vai trò của tổ chức Đoàn ngày càng được nâng cao, đồng thời xác định trách nhiệm tham gia vào các hoạt động của hệ thống chính trị, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, phối hợp với Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố như bảo vệ an ninh Tổ quốc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đô thị văn minh. xây dựng nông thôn mới… Tuy nhiên, công tác thanh niên của thành phố vẫn còn một số hạn chế như: nhận thức về công tác thanh niên của hệ thống chính trị một số nơi còn chưa đầy đủ. Tổ chức Đoàn ở một số nơi chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm, tính năng động của người cán bộ Đoàn. Công tác nắm bắt tình hình thanh niên có lúc, ở một số địa phương còn hạn chế….

Theo Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, đến năm 2022, toàn thành phố có 300.030 thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi), chiếm 24,1% dân số thành phố; trong đó thanh niên nông thôn chiếm 54,47%, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 3,36%, thanh niên tôn giáo chiếm 18,47%. Thành phố có 9 quận, huyện và 14 cơ sở đoàn với 422 cơ sở đoàn, 113.563 đoàn viên sinh hoạt ở 3.950 chi đoàn; 9 Ban LHTN cấp quận, huyện và 117 cấp xã, phường, thị trấn với gần 62.000 đoàn viên. Số thanh niên được tập hợp vào tổ chức đạt 76,28% tổng số thanh niên. Nhìn chung, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế mới và tiến bộ của khoa học công nghệ, có tinh thần yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. , sẵn sàng tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, đi đầu trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng của địa phương, đơn vị, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. thành phố.

Leave a Reply

Your email address will not be published.