Dự thảo luật giá (sửa đổi): Chính phủ quy định chi tiết danh mục giá hàng hóa để thực hiện linh hoạt

Khám phá
Rate this post

(TBTCO) – Theo dự thảo Luật Giá (sửa đổi), việc quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ được định giá sẽ giao cho Chính phủ thẩm quyền quy định chi tiết danh mục trên cơ sở các nguyên tắc được quy định chặt chẽ trong Luật giá. , để tăng tính linh hoạt trong thực tiễn triển khai.

Ngăn chặn tình trạng độc quyền, tăng giá bất hợp lý

Danh mục hàng hóa Nhà nước quản lý, điều hành giá hiện hành về cơ bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước về quản lý giá theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước. quốc gia; Gắn với việc phân công, phân cấp quản lý giá giữa các bộ, ngành, địa phương bước đầu đã rõ ràng hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương. Qua đó, thể hiện tính minh bạch, công khai, hợp lý, góp phần lớn trong việc kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, Nhà nước và doanh nghiệp. .

Thực hiện thẩm quyền được giao, các bộ, ngành đã tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ định giá một số mặt hàng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như khung giá đất, khung giá mặt bằng. cho thuê. nước, khung giá bán lẻ điện bình quân, …

Hàng hóa do Nhà nước định giá đều được đánh giá phương án giá chặt chẽ, đảm bảo tính đúng, tính giá thành hợp lý, hợp lệ.
Hàng hóa do Nhà nước định giá đều được đánh giá phương án giá chặt chẽ, đảm bảo tính đúng, tính giá thành hợp lý, hợp lệ.

Đồng thời, các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền quy định về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý như giá truyền tải điện, giá phát điện … trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, bưu chính viễn thông, y tế (khám bệnh, chữa bệnh). và dịch vụ chữa bệnh) … Hàng hóa do Nhà nước định giá đều được thẩm định phương án giá chặt chẽ, đảm bảo tính đúng, tính đủ. chi phí hợp lý, hợp lệ, có tính đến khả năng chi trả của người tiêu dùng và tình hình kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

Việc định giá hàng hóa, dịch vụ quan trọng của Nhà nước được thực hiện có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng độc quyền tăng giá bất hợp lý gây thiệt hại cho người tiêu dùng, giảm cạnh tranh không lành mạnh. mạnh về giá.

Hoạt động thẩm định giá nhà nước đã góp phần chống lãng phí và tiết kiệm ngân sách nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ quyết định khung giá đất

Về danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, phương pháp và hình thức định giá, dự thảo Luật Giá (sửa đổi) sẽ củng cố nguyên tắc xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bảo đảm chặt chẽ. đảm bảo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý và nguyên tắc thị trường.

Đồng thời, giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định chi tiết danh mục; đẩy mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ thẩm định giá cho các bộ, ngành, địa phương, từ đó xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với chuyên môn, nghiệp vụ. Xác định rõ thẩm quyền ban hành, hướng dẫn chi tiết phương pháp định giá chung và phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ cụ thể. Dự thảo Luật cũng thể chế hóa các hình thức, phương pháp định giá mới theo cơ chế thị trường để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.

Chỉ định phương pháp định giá

Trong dự thảo Luật quy định hai nhóm phương pháp cho từng trường hợp cụ thể như sau: Trường hợp thứ nhất, phương pháp định giá là phương pháp, quy trình kỹ thuật để xác định giá hàng hóa, dịch vụ theo các tiêu chí sau: Tiếp cận từ thị trường so sánh. giá cả, các yếu tố hình thành giá cả và thu nhập. Trường hợp thứ hai là hàng hóa, dịch vụ có tính chất đặc thù không thể áp dụng phương pháp định giá chung quy định tại khoản 1 Điều này. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá riêng.

Trong nội dung chính sách, đề xuất giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định chi tiết danh mục trên cơ sở các nguyên tắc được quy định chặt chẽ trong Luật, nhằm tăng tính linh hoạt trong thực tiễn triển khai.

Theo Bộ Tài chính, vấn đề này còn có nhiều ý kiến ​​khác nhau trong khâu xây dựng chính sách. Khi soạn thảo Luật, trên cơ sở đánh giá kỹ hơn, nhận thấy để khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, giải pháp tối ưu là tiếp tục kế thừa để chi tiết hóa danh mục. Danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá trong Luật kèm theo quy định rõ hình thức, thẩm quyền và trách nhiệm định giá của các cấp cơ quan quản lý (tương tự như danh mục trong Luật phí và lệ phí).

Mặc dù quy định này khác với kế hoạch chính sách đề xuất (Chính phủ quy định chi tiết danh mục trên cơ sở các nguyên tắc quy định trong Luật nhằm tăng cường tính linh hoạt trong thực thi), nhưng cũng đã được đánh giá chi tiết trong Báo cáo đánh giá tác động chính sách. Đồng thời, để khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã phân tích, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về quy trình trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh danh mục.

Về thẩm quyền và trách nhiệm định giá, các quy định có liên quan chặt chẽ đến định hướng chính sách về tăng cường phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về giá nói chung cũng như quản lý nhà nước về giá nói riêng. Theo đó, sẽ bỏ mức định giá do Chính phủ thực hiện; đối với cấp Thủ tướng Chính phủ chỉ quyết định khung giá đất (trường hợp Luật Đất đai sửa đổi bỏ quy định về khung giá đất thì Luật Giá sẽ được cập nhật cho phù hợp để đảm bảo đồng bộ, thống nhất). .

Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt việc thay đổi phương án xây dựng luật so với phương án được lựa chọn trong Báo cáo đánh giá tác động chính sách.

Về nguyên tắc, việc định giá được kế thừa như hiện hành và được điều chỉnh để thể hiện rõ vai trò của Nhà nước trong việc xác định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục và tôn trọng quyền tự định giá của tổ chức, cá nhân. nhân với hàng hoá và dịch vụ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.