ĐTC Phanxicô: Đừng sợ hãi mà hãy cảnh giác

Khám phá
Rate this post

Angelus

Thiên thần của Chúa đã báo tin cho Mẹ Maria.
Và ông đã quan niệm về Chúa Thánh Thần.
Ave Maria…

Kìa người hầu gái của Chúa.
Hãy để tôi làm theo lời của bạn.
Ave Maria…

Và Ngôi Lời đã được tạo thành xác thịt.
Và anh ấy cư ngụ giữa chúng tôi.
Ave Maria…

Cầu nguyện cho chúng tôi, mẹ thánh của Chúa.
Để chúng ta có thể được thực hiện xứng đáng với những lời hứa của Đấng Christ.

Chúng tôi cầu nguyện.
Chúng tôi cầu xin ân điển của bạn, Chúa
đổ vào tâm trí chúng ta;
để những ai, nhờ Thiên thần sứ giả, đã biết đến sự nhập thể của Đức Kitô, Con của bạn, qua cuộc khổ nạn và thập giá của Người, có thể được dẫn đến vinh quang của sự phục sinh. Nhờ chính Đức Kitô, Chúa chúng ta.

Amen.

Vinh danh Cha … (ba lần)
Yên nghỉ ngàn thu…

Phép lành Tông đồ hoặc Giáo hoàng

Chúa ở với bạn và với tinh thần của bạn.
Cầu mong danh Chúa toàn năng ban phước cho bạn,
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Amen.

Truyền tin

Thiên Chúa đã sai Thánh Thiên Thần đến báo tin về Đức Trinh Nữ Maria cực thánh.
Và Đức Trinh Nữ Cực Thánh đã được thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Trân trọng… Thánh Mary…

Kìa, tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời.
Tôi cũng như lời bài hát truyền hình Holy Angels.

Trân trọng… Thánh Mary…

Vào lúc đó, Ngôi Hai đã đến thế gian với tư cách là một con người.
Và ở lại với chúng tôi.

Trân trọng… Thánh Mary…

Lạy Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa, xin cầu nguyện cho chúng con.
Xứng đáng với những gì Chúa đã hứa.

Lời cầu nguyện

Ôi chúa ơi! Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban ân điển cho linh hồn chúng ta, những người qua lời thánh của Thiên sứ, biết rằng Đấng Christ là Con của Ngài, Đấng đã đến thế gian làm người. Vì vậy, vì Con của Chúa chết trên thập tự giá, chúng ta có thể đi đến vinh quang vào ngày sau, khi chúng ta sống lại. Cũng vì công trạng của Đấng Christ, Chúa chúng ta. Amen.

Vinh danh Cha … (3 lần)

Xin Chúa ban cho linh hồn họ được yên nghỉ vĩnh viễn

Sự ban phước của Giáo hoàng

Chúa ở lại với bạn. Và ở lại với Cha

Ngợi khen danh Chúa

Từ bây giờ và mãi mãi

Sự giúp đỡ của chúng tôi là nhân danh Chúa

Tạo hóa của trời và đất

Cầu xin Đức Chúa Trời Toàn năng, Cha, Con và Chúa Thánh Thần ban phước cho bạn. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published.