Đổi mới phương thức lãnh đạo là một yêu cầu tất yếu và khách quan

Khám phá
Rate this post

(HNMO) – Phát biểu tại hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” tổ chức tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. Chiều 17/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng là công việc của Đảng Cộng sản Việt Nam. . công việc quan trọng, là yêu cầu tất yếu, khách quan, có tính quy luật, bảo đảm cho Đảng hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của giai cấp và dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thanh

Đổi mới lãnh đạo là một yêu cầu tất yếu

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong suốt lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Là công việc quan trọng, là yêu cầu tất yếu, khách quan, có tính quy luật, là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt. sứ mệnh lịch sử của giai cấp và của dân tộc. Vì vậy, trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng đều chỉ rõ phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ rõ, lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng ta đã chứng minh điều đó, là nhờ thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. , gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhất là từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ / TƯ ngày 30/7/2007 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam”. hệ thống chính trị ”, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước và nhân dân đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định:“ Đất nước ta chưa bao giờ hết thời cơ, tiềm năng, thế và uy tín quốc tế như ngày nay. “

“Điều đó cho thấy, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; Những kết quả đó đã khẳng định những giá trị to lớn của Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đã đạt được cả về lý luận và thực tiễn ”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Ông cho rằng, việc Trung ương tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam là nhằm phát huy trí tuệ tập thể của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả hệ thống chính trị. , huy động sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng, cách làm khoa học, sâu sắc, bài bản của Đảng ta đối với công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Quyết tâm chính trị đổi mới phương thức lãnh đạo

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với truyền thống 92 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của mình; trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; gương mẫu đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII vào cuộc sống.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết, Thành ủy Hà Nội khẳng định, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật. những kết quả to lớn, góp phần quan trọng, quyết định vào sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn vừa qua.

Đặc biệt, mới đây, Bộ Chính trị khóa 13 đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ / TƯ ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. kèm theo Nghị quyết số 11-NQ / TU ngày 10/02/2022 về “Định hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đây là cơ sở chính trị, chủ trương, định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, có mục tiêu, định hướng, tầm nhìn trung và dài hạn. Trong đó, Bộ Chính trị đã đề ra 4 quan điểm, 2 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cho từng thời kỳ, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội. .

Đó là: Phát triển Thủ đô Hà Nội phải thực sự xứng tầm là đầu não chính trị – hành chính của cả nước, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển …

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Đảng bộ Hà Nội đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Đảng. các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương nêu trên, sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, tạo sự phát triển toàn diện, đột phá của Thủ đô Hà Nội.

Theo Bí thư Thành ủy, trước mắt Hà Nội sẽ cùng các địa phương liên quan phấn đấu hoàn thành dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội trước năm 2027 theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua. được sự đồng ý của hiệp hội; tập trung chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch thủ đô Hà Nội; phấn đấu đến năm 2025 có 3 đến 5 huyện phát triển thành quận; sửa đổi Luật Thủ đô 2012 và tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị; đồng thời tiếp tục khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà Thủ đô đang gặp phải.

Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế Thủ đô, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị để thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển Thủ đô thành trung tâm, động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, thể hiện rõ trách nhiệm: “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với Thủ đô Hà Nội.

Bày tỏ vinh dự là đơn vị phối hợp tổ chức Hội thảo, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hà Nội rất mong được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác giao lưu chia sẻ, trao đổi, học hỏi. phương thức lãnh đạo mới của Đảng; nhất là những thành tích, bài học kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hay, vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào điều kiện thực tế của Thủ đô, góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đó là: “Thành ủy Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.