Đề nghị xây dựng Luật làm việc (sửa đổi)

Khám phá
Rate this post

nlntv-viec-lam-1663807894.jpeg
Quá trình triển khai thực hiện, Luật việc làm lộ ra những khó khăn, hạn chế.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, Luật Việc làm số 38/2013 / QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật đầy đủ, toàn diện điều chỉnh các hệ thống về công việc và thị trường lao động.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, Luật việc làm lộ ra những khó khăn, hạn chế.

Cụ thể, một trong những nội dung quản lý nhà nước về công việc là “quản lý lao động”. Tuy nhiên, nội dung này không thể được cập nhật trong phạm vi điều chỉnh và quy định cụ thể tại các Chương trình trong Việc làm Luật. Đồng thời, thực tế, hầu như chưa được quản lý toàn bộ lực lượng lao động, nhất là lao động nhóm không có đồng lao động kết hợp.

Create work support policy is any access

Chính sách tín dụng Ưu đãi làm việc chủ yếu thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội, không quy định có thể nhằm mục đích huy động tối đa nguồn lực xã hội, thúc đẩy cho vay giải quyết công việc. Các quy định cho vay giải quyết công việc cũng xóa các chế độ tồn tại, hạn chế về quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn, đối tượng và điều kiện vay không phù hợp với thực tiễn.

Thiếu quy định khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo và tuyển dụng lao động trong nông thôn đã qua đào tạo, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với công việc, nhất là làm việc tại chỗ cho lao động ở khu vực nông thôn.

Đối tượng được nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ tập trung 05 chính sách đối tượng nhóm trong khi một số đối tượng khác cũng cần được nghiên cứu, xem xét, bổ sung. Đồng thời, không có quy định khung nhằm tạo cơ hội tiếp cận chính sách tín dụng, học nghề cho mọi người lao động có nhu cầu đi làm ở bên ngoài.

Show this, is not rule about the main list support and support work for the high age; chính sách thúc đẩy công thức hóa chính thức làm việc trong lĩnh vực phi chính thức. Bên cạnh đó, một số thanh niên hỗ trợ chính cần được nghiên cứu, bổ sung như vấn đề làm thêm của học sinh, sinh viên.

Các quy định về hỗ trợ phát triển trường lao động về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu; is not have a support main list can to join the work field to for the Yếu tố đối tượng, đặc thù.

Bên cạnh đó, về bảo hiểm thất nghiệp, tại Luật làm việc hiện hành, đối tượng tham gia không bao phủ hết các đối tượng có hệ thống lao động; một số quy định về tham gia bảo hiểm thất nghiệp cần được sửa đổi, bổ sung.

Các lỗi bảo mật chế độ còn nặng về việc giải quyết các cấp độ thất nghiệp, không có nhiều chú thích đến các chủ sở hữu tính toán chế độ, phòng ban, giới hạn thất nghiệp; quy định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng chặt chẽ; hỗ trợ chế độ học tập chủ yếu.

Đề xuất 4 chính sách nhóm về lao động

Từ thực tế trên, theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cần xây dựng Luật làm việc (sửa đổi) nhằm đảm bảo đồng bảo mật, hệ thống nhất, phù hợp của hệ thống luật có sự quản lý, kiểm tra , tiết của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội; phù hợp với quốc tế cam kết mà Việt Nam tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hướng tới bảo đảm vững chắc cho tất cả lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự án xây dựng 4 chính sách nhóm: Phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hệ thống nhất, có sự quản lý, kiểm tra, tiết của Nhà nước; hoàn thiện bảo hiểm chính sách hướng tới là trường lao động quản trị công cụ; phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy công việc làm theo hướng dẫn.

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Trong đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Edit, bổ sung quy định người lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm bao gồm người lao động có kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động xác định, không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định timeout from 01 month trở lên.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung điều kiện bổ sung trợ cấp thất nghiệp theo quy định bổ sung bổ sung một số trường hợp không được hỗ trợ cấp thất nghiệp như: người lao động đơn phương kết thúc công việc / hợp đồng lao động, người lao động được xử lý kỷ luật thôi việc, người lương lương, cấp độ mất sức lao động liên tục.

Edit the quy định về mức lương thưởng tối đa đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bảo đảm phù hợp với người chủ bỏ mức lương theo Nghị quyết số 27- NQ / TW.

Edit the mod, plug-in quy định người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp và không được bảo mật thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với thời gian bị tạm dừng cấp thất nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.