Có những nơi cơ sở hạ tầng nông thôn rất tốt nhưng sau một trận lũ lụt thì mất trắng.

Khám phá
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.