Chi tiết pháp luật – Báo Bắc Ninh

Khám phá
Rate this post

Trước những bất cập trong công tác quản lý tài nguyên đất trong nhiều năm, Chính phủ đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2023 trình Quốc hội ban hành; chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương sửa đổi Luật Đất đai, bảo đảm chất lượng, tiến độ, cụ thể nhất có thể, đặt lợi ích của người dân và đất đai lên hàng đầu. nước là cao nhất. Đây là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên đất, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới vào Dự thảo Luật. Đất đai (sửa đổi); rà soát hơn 100 Luật, Bộ luật liên quan đến lĩnh vực đất đai để kiến ​​nghị sửa đổi Luật này hoặc kiến ​​nghị sửa đổi các Luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tổ chức lấy ý kiến ​​các bộ, ngành, địa phương và nhân dân để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn bản Luật sát với thực tiễn.
Trong số nhiều quy định, chính sách mới của Luật Đất đai được bổ sung, sửa đổi, điểm đột phá của lần sửa đổi Luật Đất đai lần này là bỏ khung giá đất và đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện các quy định. về giá đất theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Mục tiêu khó là đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai để phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định trật tự xã hội. Đồng thời, Luật cũng quy định, nguyên tắc quản lý, sử dụng đất đai phải tuân theo quy định của Luật này; Trường hợp có sự khác biệt giữa các quy định của pháp luật khác về đất đai thì thực hiện theo quy định của Luật Đất đai. Đây là điểm mới vô cùng quan trọng trong việc thực hiện công tác quản lý đất đai, tránh sự chồng chéo, thiếu thống nhất như Luật Đất đai hiện hành.
Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ, chuyển trọng tâm từ phương thức quản lý mang nặng tính hành chính sang sử dụng các công cụ kinh tế để quản lý và điều chỉnh các quan hệ đất đai. Thay đổi Luật Đất đai là vô cùng khó, nhưng không thể chậm trễ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, kinh phí để hoàn thiện Dự thảo Luật trong thời gian sớm nhất. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trong việc chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực soạn thảo, góp ý, thẩm định, thẩm tra theo phương châm đặt lợi ích của quốc gia, của nhân dân lên trên hết, chống lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cùng với cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao năng lực của cán bộ thực thi pháp luật; tập trung cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Luật Đất đai (sửa đổi) phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước, tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, bảo đảm các yếu tố thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển hài hòa, bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published.