Các giải pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay

Khám phá
Rate this post

(Tiếp theo kỳ trước)

* NGUYỄN HỒNG TRÚCĐẾN, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO – Trong giai đoạn hiện nay, quá trình mở cửa nền kinh tế và hội nhập quốc tế kéo theo những tác động to lớn về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ, đảng viên dễ bị tác động bởi cơ chế thị trường, nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có thể dẫn đến tiếp tay, cấu kết. với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mặt khác, Bình Phước còn nhiều khó khăn về con người và cơ sở vật chất. Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thẳng thắn thừa nhận: “Công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian qua còn nhiều khuất tất. hạn chế so với yêu cầu và mong đợi của người dân; công tác hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng còn chậm; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu; cán bộ, công chức, viên chức dám đứng ra tố cáo hành vi tham nhũng còn ít, chủ yếu là những vụ việc mới phát hiện ra đơn tố cáo của người dân… ”.

Để công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh thời gian tới thực sự hiệu quả, ngày 7/7/2022, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 639-QĐ / TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống. tỉnh Bình Phước tham nhũng, tiêu cực gồm 15 đồng chí. Qua đó, thống nhất khẳng định toàn hệ thống chính trị của tỉnh phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ, đồng bộ các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần của Đảng. tinh thần quyết tâm, kiên trì, liên tục, tuân thủ pháp luật, nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn, củng cố niềm tin của nhân dân và toàn xã hội vào tỉnh. Đây là nhiệm vụ không mới nhưng rất quan trọng, qua đó các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban, ngành, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên phải xác định rõ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với nhiệm vụ của Đảng. sai phạm, lợi ích nhóm, vụ lợi cá nhân, có đối tượng có dấu hiệu, hành vi chạy chức, chạy quyền; bảo vệ cái đúng, chỉ ra cái sai, bênh vực những việc làm sai trái, phát hiện và xử lý kịp thời những kẻ lộng quyền, lạm quyền để có những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay, chạy chức.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thực sự có hiệu quả, đáp ứng lòng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân, yêu cầu của các tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới để tập trung làm tốt những điều sau:

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo tinh thần tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Cần khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; làm cho mọi người thấy rõ, việc Đảng chấn chỉnh, xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm không làm “chậm” sự phát triển mà ngược lại, càng trong sạch, tạo nên sức mạnh thực sự của bộ máy. và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên. thành viên và mọi người. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin thiếu chính xác, kích động. Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người tích cực, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm việc đưa tin thất thiệt, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu.

Tập trung hoàn thiện việc xây dựng quy định của cấp ủy các cấp về phòng, chống tham nhũng, nhất là: Hoàn thiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định về kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; quy định về phòng chống người có chức, có quyền lợi dụng chức vụ công tác để trục lợi; quy định về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về điều động, thay thế cán bộ khi có dư luận xã hội hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp; cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung …

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, “lợi ích nhóm”. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bộ máy Nhà nước; người vi phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, giải quyết sớm, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. Tăng cường công tác giám sát đối với tổ chức đảng từ trên xuống, từ dưới lên, phát huy vai trò giám sát lẫn nhau của cấp ủy, tăng cường công tác quản lý, giám sát hàng ngày đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Xử lý nghiêm kỷ luật Đảng, đồng thời kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp tự kiểm tra không phát hiện hoặc phát hiện nhưng xử lý nhẹ vi phạm thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp, không “rút kinh nghiệm” chung chung, tránh việc tình trạng bao che sai phạm trong nội bộ địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tăng cường giám sát trong nội bộ tập thể lãnh đạo. tôn giáo; công khai quy trình sử dụng quyền lực theo quy định của pháp luật để cán bộ và nhân dân giám sát. Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát để bảo đảm quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng quy định, không bị “xa lánh”; phân công, phân cấp gắn với phân quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc xử lý, điều động, miễn nhiệm, thay thế cán bộ có dấu hiệu tham nhũng gây bức xúc dư luận; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; và quan trọng hơn là ngăn chặn tận gốc những sai lầm, khuyết điểm một cách cơ bản, bài bản bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”.

Tiếp tục từng bước củng cố và phát huy vai trò của các cơ quan phòng, chống tham nhũng, cơ quan giúp việc cấp tỉnh, cơ quan tham mưu từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám sát, xét xử phải thực sự là những “thanh bảo kiếm” sắc bén, đủ dũng khí đấu tranh ngăn chặn oan sai. ngược lại, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân; có nghiệp vụ, dũng cảm bảo vệ cái đúng, chỉ ra cái sai, ngăn chặn những điều sai trái …

Điều đặc biệt quan trọng là những người làm công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và những người trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng phải thực sự liêm chính. sống khiết tịnh, gương mẫu, tự trọng, danh dự, không chịu mọi áp lực, cám dỗ, mua chuộc của kẻ có tội.

Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân phát huy dân chủ, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và chủ trương: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân kiểm tra, dân được lợi ”; tích cực lao động, sản xuất, học tập và công tác; nhận thức và hài hòa giữa cống hiến và hưởng thụ, bảo đảm công bằng, bình đẳng.

Thực hiện nghiêm túc cơ chế, chính sách về tổ chức và công tác cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị, nhất là khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm. , điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Kiên quyết không bố trí cán bộ, đảng viên không đủ tiêu chuẩn đạo đức, năng lực vào các chức danh lãnh đạo, không phân biệt là ai, xuất thân từ gia đình nào mà phải căn cứ vào năng lực, phẩm chất. đạo đức bố trí, sắp xếp cán bộ. Không bố trí cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng chưa được làm rõ vào các chức danh chủ chốt, người đứng đầu tổ chức, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, chức vụ. liên quan đến tiền, hàng, công tác tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám sát, xét xử, thi hành án … Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện bản thân trong mọi hoàn cảnh, thường xuyên tự soi, tự sửa. với tinh thần “nhưng Đảng vẫn là ta” và “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tham nhũng, cần vận dụng tốt bài học “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Cơ quan chức năng các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nghiên cứu, rà soát, bổ sung, ban hành các quy định, chính sách phù hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp từ tỉnh đến trung ương. Các sở phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân; huy động “tai, mắt” của mọi lực lượng, các tầng lớp xã hội để kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng. Đồng thời, sớm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. tham nhũng. Từng bước mở rộng các hình thức lấy ý kiến ​​nhân dân về phẩm chất, năng lực, nhất là tính liêm chính đối với từng chức danh lãnh đạo, quản lý. Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân về hành vi tham nhũng, thuyết phục nhân dân và xã hội đồng tình, tuân thủ pháp luật. pháp luật, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật. Tăng cường công khai, minh bạch, không thiên vị, độc lập trên mọi lĩnh vực để nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Phải ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước ấm no, nhân dân hạnh phúc theo tinh thần Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.