Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất phù hợp với thị trường

Khám phá
Rate this post

Giá đất cụ thể vẫn thấp hơn giá đất thị trường nên vẫn xảy ra tình trạng khiếu kiện.

Đánh giá về thực trạng và chính sách định giá đất Hội nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (chiều 14/7), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho rằng, các quy định của pháp luật về giá đất đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ để Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và xác định giá đất cụ thể trên địa bàn, làm cơ sở cho việc tính và thu các khoản nghĩa vụ tài chính, thuế liên quan đến sử dụng đất và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất, góp phần giảm thiểu khiếu kiện trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. khi Nhà nước thu hồi đất, đáp ứng yêu cầu tạo nguồn lực cho nhau phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Một số địa phương tổ chức tốt công tác định giá đất cụ thể, lồng ghép việc xác định giá đất cụ thể trong quá trình thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất.

tnmt set up khung tranh nhap khau bang nhung hinh xam 1

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, theo ông Lê Minh Ngân, việc triển khai xác định giá đất ở một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến việc tính và thu nghĩa vụ tài chính về đất đai; Giá đất cụ thể vẫn thấp hơn giá đất chung trên thị trường nên vẫn còn tình trạng khiếu kiện trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp so sánh. So sánh trực tiếp, thu nhập, giảm trừ và thặng dư cũng khác với phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trong một số trường hợp.

Thị trường quyền sử dụng đất chưa minh bạch, thông tin đầu vào để áp dụng phương pháp định giá đất chính xác, tin cậy, nhiều loại đất, khu vực không có thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất khiến người dân khó mua đất. xác định giá đất.

Khung giá đất của Chính phủ quy định còn thấp so với giá thị trường dẫn đến một số trường hợp bảng giá đất bị mắc vào khung giá đất.

Quy trình xây dựng bảng giá đất, định giá đất cụ thể, thẩm định giá đất chưa đảm bảo yếu tố khách quan, chuyên nghiệp để quyết định giá đất theo cơ chế thị trường.

Chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý trách nhiệm của tổ chức tư vấn định giá đất để xảy ra trường hợp kết quả định giá đất không đảm bảo tính trung thực, khách quan.

Việc quy định nội dung và áp dụng phương pháp định giá đất chưa thực sự cụ thể, chưa cụ thể hóa nguyên tắc ưu tiên trong việc áp dụng phương pháp định giá đất.

Chưa quy định cơ quan giám sát việc ban hành bảng giá đất, xác định giá đất phù hợp với thị trường; xây dựng, công khai chỉ số biến động giá đất thị trường và xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất.

Hoàn thiện các quy định về nguyên tắc định giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu Chính phủ ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành. Luật Đất đai (sẽ được ban hành trong thời gian tới).

tnmt set up khung tranh nhap khau bang nhung hinh xam 2

Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phê duyệt dự án theo quy định để người dân nắm rõ, tránh bị giới đầu cơ lợi dụng để thổi giá, đẩy giá đất tại các khu vực này lên cao. Hình minh họa

Về lâu dài, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, định giá đất. phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ / TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tạo động lực phát triển trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Cụ thể, về định giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất hoàn thiện các quy định về nguyên tắc định giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường; hoàn thiện, bổ sung nguyên tắc bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, tính trung thực, khách quan của kết quả định giá đất giữa cơ quan định giá, cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định.

Bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất phù hợp với thị trường; linh hoạt trong việc điều chỉnh bảng giá đất; đơn giản hóa quy trình điều chỉnh bảng giá đất;

Quy định tiêu chí, quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương xây dựng bảng giá đất; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất.

Quy định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bổ sung quy định chế tài xử lý trách nhiệm của tổ chức tư vấn xác định giá đất đối với trường hợp kết quả định giá đất không bảo đảm trung thực, khách quan.

Sửa đổi, bổ sung phương pháp định giá đất (quy định tại Nghị định) và nội dung, điều kiện áp dụng, nguyên tắc ưu tiên khi áp dụng phương pháp định giá đất cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Về tổ chức thực hiện, cần thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó: việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên các nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Đất đai. Quy luật, phương pháp định giá đất và kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất và giá đất thị trường;

Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phê duyệt dự án theo quy định để người dân nắm rõ, tránh bị giới đầu cơ lợi dụng để thổi giá, đẩy giá đất tại các khu vực này lên cao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đấu giá quyền sử dụng đất, định giá đất tại các địa phương; nâng cao năng lực của hệ thống tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và định giá đất; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đấu giá quyền sử dụng đất, định giá đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.