Bộ Quốc phòng đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và dự bị động viên.

Khám phá
Rate this post

Chú thích ảnh
Bộ Quốc phòng đang đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Một số nội dung của các pháp lệnh chưa đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan đến quốc phòng, an ninh. Nhiều nội dung đang được điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý thấp, chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ. Quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay.

Vì vậy, Bộ Quốc phòng đang đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết tác động đến công nghiệp quốc phòng (CNQP), công nghiệp an ninh (CNAN) và công nghiệp động viên (ĐVCN) như: Hiến pháp 2013, Luật Quốc phòng 2018, Luật Công an nhân dân 2018. , Luật đầu tư công 2019, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2019, Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật đầu tư năm 2020, Luật nghiệp vụ quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng năm 2016, Nghị quyết số 132/2020 / QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh tại kết hợp với lao động sản xuất, xây dựng kinh tế … Dự thảo Luật điều chỉnh các quy định về quốc phòng, an ninh và các đơn vị hành chính bảo đảm thống nhất. và tính nhất quán trong hệ thống pháp luật.

Mục đích của Luật nhằm tăng cường gắn kết và phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quốc phòng, An ninh quốc gia, lực lượng Cảnh vệ Tổ quốc trong bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân; sắp xếp, tổ chức lại hệ thống quân khu, căn cứ quân sự phù hợp với đặc điểm của quân đội, quân chủng, binh chủng, gắn với phương thức tác chiến của quân đội, nhiệm vụ của CAND, thích ứng với kinh tế thị trường. hội nhập toàn cầu; bảo đảm tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh và các đơn vị hành chính.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài xây dựng, phát triển quốc phòng, an ninh và các đơn vị sự nghiệp, tập trung vào các nội dung: Nguồn vốn để đầu tư; nghiên cứu phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ cao, công nghệ lưỡng dụng; thu hút và giữ gìn nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển quốc phòng, an ninh; huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có tiềm lực tài chính, khoa học và công nghệ tham gia đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ công nghiệp, tham gia sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, nghiệp vụ. phương tiện cho lực lượng vũ trang nhân dân; triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển các sản phẩm chủ lực; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở quốc phòng nòng cốt, cơ sở CNAN, cơ sở chuyên trách; thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế.

Trong đề xuất xây dựng luật, Bộ Quốc phòng đánh giá tác động của 5 chính sách: phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào hoạt động quốc phòng, an ninh. Bảo vệ; hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức của CNQP và CNAN; đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển quốc phòng, an ninh; huy động các nguồn lực cho quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; mở rộng đối tượng, hoàn thiện phương thức vận động công nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.