Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi

Khám phá
Rate this post

Theo báo cáo tổng kết Luật Căn cước công dân của Bộ Công an, để triển khai Luật Căn cước công dân, Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành 02 Nghị định và 01 Quyết định. của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 14 Thông tư; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 01 Thông tư.

Sáu năm qua, việc thi hành Luật Căn cước công dân đã thể hiện sự triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và Công an các cấp. Bộ Công an đã giúp Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai, thực hiện Luật Tiếp công dân đạt nhiều kết quả.

Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật lạm dụng quy định hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân …

Ban giám khảo thiết kế riêng cho bé 14 tuổi hình 1

Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân là trẻ em dưới 14 tuổi. Hình minh họa

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ các quy định của Luật Căn cước công dân. Trên cơ sở rà soát Luật Căn cước công dân, Bộ Công an đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân.

Đặc biệt: Người đầu tiên, bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin khác của công dân (ngoài thông tin về căn cước công dân) vào Căn cước công dân và thay thế việc sử dụng một số loại giấy tờ do cấp có thẩm quyền cấp. Mức độ chứa đựng thông tin đã được tích hợp, cụ thể: Bổ sung quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu thập, tích hợp thông tin; bổ sung quy định về hình thức tích hợp, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện tích hợp thông tin; bổ sung quy định về loại thông tin được tích hợp (như thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ cán bộ, công chức, viên chức, thẻ sinh viên, thẻ sinh viên, thẻ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy tờ khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ sau khi thống nhất với Bộ Công an); bổ sung quy chế chuyển đổi, lộ trình tích hợp thông tin; bổ sung quy định sửa đổi, bổ sung một số Luật có liên quan quy định việc tích hợp, sử dụng thẻ Căn cước công dân thay thế giấy tờ do cấp có thẩm quyền cấp.

Thứ hai, sửa đổi quy định về Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và bổ sung nhóm thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, theo đó bổ sung một số nhóm thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Thông tin về số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp. ; người giám hộ, người được giám hộ; thông tin chính sách; thông tin về Người không quốc tịch đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam (người gốc Việt Nam sinh ra tại Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam sinh ra ở nước ngoài nhưng về Việt Nam sinh sống liên tục). liên tục từ 5 năm trở lên). Đổi Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thành Cơ sở dữ liệu căn cước. Bổ sung một số nhóm thông tin vào Cơ sở dữ liệu nhận dạng, bao gồm: Thông tin sinh trắc học (mống mắt, DNA, giọng nói); thông tin về Người không quốc tịch đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam (người gốc Việt Nam sinh ra tại Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam sinh ra ở nước ngoài nhưng về Việt Nam sinh sống liên tục). liên tục từ 5 năm trở lên); tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam (có hoặc không có).

Thứ ba, bổ sung quy định về việc cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân là trẻ em dưới 14 tuổi; bổ sung quy định giải quyết vướng mắc trong việc cấp thẻ Căn cước công dân cho người không có hộ khẩu thường trú, không đầy đủ một số thông tin cá nhân khác như ngày tháng năm sinh, quê quán (theo 03 cấp hành chính), đã kê khai thông tin dân tộc khác. hoặc các tôn giáo không có trong danh mục do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành quy định; bổ sung quy định về cấp giấy chứng minh cho người không quốc tịch sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam (người gốc Việt Nam sinh ra ở Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam sinh ra ở nước ngoài). nhưng đã về Việt Nam sinh sống liên tục từ 5 năm trở lên)

Thứ Tư, hoàn thiện các quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; nhận dạng điện tử; cấp hoặc hủy bỏ số định danh cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ Căn cước công dân và hạn chế thủ tục hành chính liên quan, theo đó bổ sung quy định về: định danh điện tử (định danh điện tử) cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự trên môi trường điện tử; Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử; Mức độ và giá trị của tài khoản định danh điện tử; Quản lý nhà nước về định danh điện tử.

Sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để hoàn thiện, bao quát và phù hợp thực tiễn triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân .

Sửa đổi, bổ sung quy định chuyển tiếp thống nhất thời hạn sử dụng của Thẻ Căn cước công dân (có chip) thay thế Thẻ Căn cước công dân và Thẻ Căn cước công dân có mã vạch để tăng cường bảo mật, chống làm giả. phát huy hiệu quả khai thác, ứng dụng các tiện ích mới của thẻ Căn cước công dân; đồng thời bổ sung quy định hạn chế việc buộc thay đổi, điều chỉnh thông tin trên giấy tờ, tài liệu của công dân sử dụng thông tin Chứng minh nhân dân với thông tin về thẻ Căn cước công dân thông qua ứng dụng mã QR. mã và chip điện tử trên thẻ Căn cước công dân.

Bổ sung quy định về việc cấp, hủy bỏ số định danh cá nhân trong trường hợp công dân có quyết định thôi quốc tịch thì công dân được nhập lại quốc tịch Việt Nam.

Ngày 01/7/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân chính thức đi vào hoạt động. Trên cơ sở dữ liệu dân cư đã thu thập được, Bộ Công an đã cấp 98.560.038 số định danh cho công dân cả nước hiện có trên Hệ thống (đã loại bỏ các trường hợp: trùng lặp công dân; công dân đã chết); từ bỏ quốc tịch; đề nghị xóa bởi công an địa phương và những công dân chưa được vệ sinh sạch sẽ, kể cả những công dân không có hộ khẩu thường trú).

Đáng chú ý, Bộ Công an đã cấp 56.706.390 thẻ Căn cước công dân, trong đó cấp mới 46.834.593 thẻ, cấp đổi 4.627.395 thẻ, cấp lại 5.244.402 thẻ căn cước công dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published.