Biên tập Chỉ số nhằm đánh giá khách quan, công bằng kết quả CCHC

Khám phá
Rate this post

Chú thích ảnh
Người dân làm thủ tục đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh tư liệu: Nguyên Thảo / TTXVN

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Bộ Chỉ số CCHC đã được Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế xây dựng, áp dụng từ năm 2012 để đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính nhà nước hàng năm của các bộ, tỉnh. Đây được coi là công cụ quản lý quan trọng, giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá một cách định lượng, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện và kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của các Bộ. các tỉnh xây dựng hệ thống tiêu chí, tiêu chí thành phần cho từng lĩnh vực cải cách hành chính; khắc phục tình trạng chủ quan, định tính, một chiều trong công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính; tăng cường sự tham gia, đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp vào quá trình thực hiện cải cách hành chính của các bộ, tỉnh.

Thời gian qua, nhiều văn bản, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính cho phù hợp với tình hình. thực tiễn và các yêu cầu cải cách. Một số tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số chưa được quy định rõ ràng, khó định lượng để đánh giá, cho điểm; Công tác điều tra xã hội học và công tác tổ chức, triển khai hoạt động điều tra xã hội học còn một số tồn tại cần sớm khắc phục …

Vì vậy, cần rà soát để loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung, thang điểm đánh giá của một số tiêu chí, tiêu chí thành phần cho phù hợp với các quy định, tiêu chí mới. Phương pháp đánh giá, điều tra xã hội học cần tiếp tục được nghiên cứu, cải tiến cho phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm nâng cao hơn nữa tính khách quan, công khai, minh bạch. minh bạch, công bằng trong đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, tỉnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Chỉ số CCHC. Trên cơ sở ý kiến ​​của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi cơ cấu Chỉ số, tiêu chí, tiêu chí thành phần và thang điểm đánh giá cho phù hợp. sát với tình hình thực tế, bảo đảm đánh giá định lượng, thực chất, khách quan, công bằng kết quả cải cách hành chính của các bộ, địa phương.

Tổng kết về dự thảo Đề án, Tổng cục trưởng Tổng cục Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng cho biết, Bộ chỉ số sẽ được chia thành các lĩnh vực, từng lĩnh vực chia thành các tiêu chí, mỗi tiêu chí có thể chi tiết hóa thành các tiêu chí thành phần. Đối với Chỉ số CCHC cấp Bộ gồm 7 lĩnh vực đánh giá: Chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số.

Đối với Chỉ số CCHC cấp tỉnh, gồm 8 lĩnh vực đánh giá: Chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử và chính phủ số; tác động của cải cách hành chính đến con người, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Về thang điểm đánh giá, tổng điểm đánh giá là 100 điểm. Trong đó, dự kiến ​​tỷ lệ điểm điều tra xã hội học dao động từ 30% đến 40% số điểm, tùy theo số lượng tiêu chí đánh giá. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể cho từng tiêu chí.

Nhất trí với phạm vi đánh giá ở tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Các đại biểu cũng lưu ý xem xét tiêu chí “mức độ tham gia của cá nhân, tổ chức vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” vì có nhiều lĩnh vực người dân chưa hiểu, chưa quan tâm, chỉ quan tâm. vấn đề cần giải quyết. Trong lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số có nhiều tiêu chí, thành phần có nội dung trùng lắp nên cần rà soát, gộp chung thành một tiêu chí để triển khai thông suốt.

Về các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số, ông Phạm Minh Hùng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát để đảm bảo ngắn gọn, đánh giá các tiêu chí chung chung, hạn chế tính đặc thù và có khả năng bao phủ tất cả các bộ, ngành.

Leave a Reply

Your email address will not be published.