24 vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung

Khám phá
Rate this post

Tại phiên họp, trình bày dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Quốc hội (sửa đổi), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh cần sửa đổi nội quy. kỳ họp của Quốc hội, bởi lẽ, sau gần 7 năm thực hiện, Quy chế của 5 kỳ họp năm 2015 (Quy chế 2015) đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, Luật Tổ chức Quốc hội và nhiều luật khác đã sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội nên các quy định nội bộ cần được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. của hệ thống pháp luật, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Một số điều, khoản trong Nội quy năm 2015 không còn phù hợp với thực tế. Trong quá trình hoạt động, nhất là từ năm 2016 đến nay, Quốc hội đã có nhiều cải tiến, đổi mới trong công tác chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. , được thực tiễn kiểm nghiệm, được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân đánh giá cao, cần xem xét bổ sung các quy định để đảm bảo cơ sở pháp lý.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, dự thảo quy chế sửa đổi lần này bao gồm 24 vấn đề mới. Đáng chú ý, dự thảo quy định cụ thể hơn tại Điều 3 của dự thảo về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc dự họp và khi không thể dự họp, phiên họp tại kỳ họp; sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức chứng từ điện tử qua phần mềm cài đặt trên thiết bị di động; cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến ​​đại biểu Quốc hội bằng phiếu lấy ý kiến; bổ sung quy định về họp bất thường …

Ngoài ra, dự thảo nội quy cũng sửa đổi, bổ sung quy chế chất vấn của dự thảo như sau: Giảm thời gian đại biểu Quốc hội nêu chất vấn tại phiên chất vấn xuống còn không quá 1 phút / lần; Đại biểu Quốc hội có quyền tranh luận với người được chất vấn để làm rõ vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu, thời gian tranh luận không quá 02 phút.

Đáng chú ý, theo Tổng Thư ký Quốc hội, có ý kiến ​​đề xuất sửa đổi thời lượng phát biểu 5 phút, bởi đây là vấn đề đổi mới đã được áp dụng tại nhiều kỳ họp trong các nhiệm kỳ Quốc hội gần đây. Điều này đã giúp mỗi kỳ họp có nhiều đại biểu Quốc hội phát biểu hơn.

Tuy nhiên, do nhiều ý kiến ​​đề nghị giữ nguyên thời lượng phát biểu 7 phút như quy định hiện hành để đại biểu Quốc hội trình bày thấu đáo quan điểm của mình nên dự thảo quy định tiếp tục thể hiện theo hướng này ”, Tổng Thư ký Quốc hội nói. Cuộc họp.

Tiếp đó, về vấn đề này, ý kiến ​​thẩm tra của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng và qua thảo luận của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhấn mạnh quan điểm không nên quy định. Điều chỉnh thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội, vì quyền phát biểu tại kỳ họp là quyền quan trọng của đại biểu, là cách thể hiện bản chất dân chủ trong hoạt động của Quốc hội.

Vì vậy, cần bảo đảm thời gian cần thiết để đại biểu Quốc hội phát biểu trong hội trường, đồng thời bảo đảm sự bình đẳng giữa các đại biểu thông qua việc áp dụng nguyên tắc phát biểu theo đúng trình tự đăng ký. Trường hợp có nhiều đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu thì có thể kéo dài thời gian kỳ họp để đảm bảo tất cả các đại biểu đã đăng ký đều được phát biểu.

Ngoài ra, theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, để kỳ họp diễn ra suôn sẻ, hiệu quả, sôi nổi, có ý kiến ​​đề nghị bổ sung quy định người chủ trì, người điều hành kỳ họp được quyền linh hoạt. kéo dài hoặc rút ngắn thời gian phát biểu hoặc giải thích; Có quyền yêu cầu đại biểu Quốc hội ngừng tranh luận, phát biểu nếu đại biểu Quốc hội phát biểu, tranh luận quá thời hạn hoặc phát biểu, tranh luận không đúng nội dung. Các quy định của dự thảo đang được thể hiện theo hướng này.

Đối với các ý kiến ​​khác, đề nghị người chủ trì, người điều hành cuộc họp chỉ có quyền điều hành cuộc họp theo đúng trình tự đăng ký phát biểu, tranh luận. Trường hợp cần rút ngắn, kéo dài thời gian phát biểu, giải trình, chủ tọa trình Quốc hội cho phép để đảm bảo quá trình thảo luận, xem xét, quyết định tại kỳ họp được thực hiện đúng nguyên tắc. pháp luật. nguyên tắc bình đẳng, dân chủ, các bên được bày tỏ ý kiến ​​và được lắng nghe.

Đồng tình với đề xuất trên, nhưng Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoành Thanh Tùng đề nghị Ban soạn thảo tổng kết thực tiễn điều hành các kỳ họp của Quốc hội để nghiên cứu quy định cụ thể hơn những trường hợp cần thiết. , chủ tọa kỳ họp hoặc người điều hành kỳ họp trình Quốc hội quyết định kéo dài, rút ​​ngắn thời gian phát biểu, giải trình …

THẢO PHƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published.